Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 december 2013

D66 Weesp: de achteruitkijkspiegel

 

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kijken we met Christian Zierleyn, wethouder en lijsttrekker D66 Weesp, eerst naar wat er in de afgelopen drie jaar bereikt is met D66 in de coalitie met VVD en CDA. Wil je reageren? D66weesp2014@gmail.com

De belangrijkste inzet tijdens de verkiezingen van 2010 was Goed Bestuur. De coalitie met CDA en VVD is stabiel gebleken en het gevoel overheerst dat we inderdaad veel hebben bereikt. In de raad zijn we door de oppositie zelfs beschuldigd van het feit dat we te daadkrachtig waren. Wij beschouwen dat als een compliment. Overigens zijn ook met de steun van de oppositie vele voorstellen aangenomen. Niet alle, er waren ook stevige meningsverschillen, maar het zou geen politiek zijn als dat niet zo zou zijn geweest. Oordeel zelf, dit zijn de belangrijkste zaken die we als gemeente de afgelopen jaren hebben bereikt.

Bereikt

 • Een stabiel bestuur van de stad, waar D66 deel van uitmaakt. Voor het eerst in lange tijd zit een college haar termijn uit.
 • Na jaren van frustratie over het GV4 fusie traject met Muiden, Naarden en Bussum, is een nieuwe stap gezet naar een vruchtbare samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht.
 • Het belangrijkste dossier voor de gemeente de komende vier jaar is de inrichting van het Sociaal Domein, in het kader van toenemende werkloosheid, vergrijzing en bezuinigingen. De jeugdzorg en de Participatiewet worden verantwoordelijkheid van de gemeente. Hier is een voortvarend mee gestart samen met Wijdemeren en Stichtse Vecht.
 • Vooruitlopend hierop hebben we de WMO ‘gekanteld’. Er wordt veel meer gekeken en geluisterd naar de vragen van klanten en de oplossingen zijn veel meer dan voorheen maatwerk. Dat leidt tot betere oplossingen en tegelijkertijd tot een aanzienlijke besparing.
 • Het dossier Funderingsherstel dat sinds 2006 speelde is eindelijk afgerond.
 • Het dossier Hockey/We HaVe, dat al sinds 2004 speelt wordt eindelijk afgerond.
 • De gemeente heeft eindelijk uitgesproken dat de Groene Punt groen zal blijven. Dit punt, dat vrijwel elke politieke partij sinds mensenheugenis in de verkiezingsprogramma’s had staan, kan eindelijk van de lijst.
 • De Brede School Kors Breijer is binnen budget en binnen de gestelde termijn opgeleverd.
 • Het Vechtstede College is binnen budget en binnen de gestelde termijn vernieuwd.
 • We hebben een heldere Woonvisie opgesteld. Nu weten we eindelijk voor wie we al die woningen in de Bloemendalerpolder gaan bouwen en welke opgave er ligt in de rest van Weesp op het gebied van wonen.
 •  We hebben een stadscatalogus gemaakt om verrommeling tegen te gaan. In de stadscatalogus staan welke bankjes, vuilnisbakken, lantaarnpalen en dergelijke we in de toekomst willen hebben. Niet meer vijf verschillende bankjes en drie verschillende typen prullenbakken.
 • De Nieuwstad en Breedstraat worden vernieuwd volgens de richtlijnen van de nieuwe stadscatalogus. Daarnaast wordt de Hogeweyselaan helemaal vernieuwd.
 • Bedrijventerrein Noord wordt veel groener door het aanplanten van zo’n 100 bomen. Daarnaast wordt er op verschillende plekken op Noord naar aanleiding van de structuurvisie bedrijventerreinen door marktpartijen flink geïnvesteerd in vernieuwing.
 • De schansen worden verder opgeknapt. Niet zoals bij de Nieuwe Agtkant, maar met aandacht voor flora en fauna. Het historische profiel wordt weer zichtbaar gemaakt en de toegankelijkheid van de schansen wordt verbeterd.
 • Als een van de weinige gemeente in Nederland heeft Weesp voor zijn bedrijventerrein de vierde ster KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) behaald. KVO staat voor schoon, heel een veilig en de afgelopen jaren heeft de gemeente, samen met de IVW, ondernemers, politie en brandweer er hard aan gewerkt om dit te bereiken.
 • Politiek wordt vaak gezien als de waan van de dag, maar met de Structuurvisie Weesp 2013-2030 hebben we een visie geformuleerd voor de lange termijn, met daarbij een uitvoeringsparagraaf. Het blijft dus niet bij woorden, maar we gaan hiermee de komende jaren aan de slag.
 • De dienstverlening van de gemeente Weesp is drastisch vernieuwd. Het grootste gedeelte van de producten en diensten is nu digitaal aan te vragen.
 • Daarnaast wordt een nieuwe werkwijze ingevoerd via het zogenaamde Klant Contact Centrum. Doel is om over een jaar 80% van alle vragen direct te kunnen beantwoorden. Tenslotte is er voor bedrijven een Bedrijfscontactfunctionaris ingesteld. Deze is het eerste, laagdrempelige  aanspreekpunt voor bedrijven, zodat zij snel en onbureaucratisch geholpen kunnen worden.
 • Niet onbelangrijk, de financiën van de gemeente Weesp zijn op orde. Ondanks jarenlange bezuinigingen staan wij er goed voor, met een gezonde begroting en een forse algemene reserve.
 • Naast al deze zaken zijn er nog tientallen andere kleine en grote resultaten bereikt, zoals de herinvoering van de startersleningen, een nieuw decoratiestelsel, nieuw archeologiebeleid, een nieuw rioleringsplan, een nieuw en zeer succesvol WMO-Taxi contract, led-verlichting op de openbare wegen, de Stationsvisie, een succesvol CJG, nieuwe bestemmingsplannen voor heel Weesp, en nog veel meer.

We hebben niet stil gestaan. Er is veel gebeurd. Daar staat tegenover dat niet alles is gelukt. Soms door onenigheid over de juiste koers, soms omdat een voorstel nog niet rijp was, soms omdat iets simpelweg onhaalbaar bleek.

Niet bereikt en blijvende aandachtspunten:

 • We hadden een onderzoek naar een crematorium willen doen, maar daar hebben we geen meerderheid voor kunnen vinden. Onze indruk is dat er onder Weespers een grote meerderheid is voor een dergelijk onderzoek en we zullen blijven streven om dit te bereiken.
 • De vereniging het Domijn is behouden, de aankoop van het Domijn door de gemeente is niet door gegaan. Daarmee gaat de herstructurering van dit deel van bedrijventerrein Noord, zoals de gemeenteraad die in 2010 voor ogen had, niet door. Geen creatief werklandgoed, voorlopig geen ruimte voor nieuwe bedrijven en de gewenste ontsluitingsweg vanaf de A1 via het Domijn is hoogst onzeker geworden. De vereniging Het Domijn is behouden, maar dat was slechts een van de doelen. Dit was het heftigste dossier de afgelopen jaren. De emoties liepen hoog op en de meningen verschillen nog steeds over wat nu de juiste koers was.
 • Door de crisis heeft de belangrijkste marktpartij die betrokken was bij de transformatie van de Nijverheidslaan naar een nieuwe woon/werk wijk zich terug getrokken. De gemeente oriënteert zich nu op de gedeeltelijke ontwikkeling tot een nautisch kwartier van het zuidelijkste gedeelte van de Nijverheidslaan. Het overige gedeelte blijft voorlopig bedrijventerrein.
 • Iedereen in Weesp is het erover eens dat het onacceptabel is als door de groei van het treinverkeer in de toekomst de spoorbrug op slot gaat. De enige oplossing voor dit probleem is een spoortunnel. We snappen dat dit in tijden van crisis onhaalbaar is, maar zoals het er nu naar uitziet, hebben we geen enkele garantie dat de brug over een jaar of tien niet alsnog op slot gaat. Er is wel vanuit Den Haag gesproken over een zomerdienstregeling, maar de toezeggingen hierover blijven vaag. D66 wil blijven strijden voor een spoortunnel, ook al weten we dat we er de komende jaren vanuit Den Haag en de provincie geen steun voor zullen krijgen. Een spoortunnel is en blijft in feite de enige juiste oplossing.