Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 juni 2017

Kernwaarden en opgaven Weesp basis voor bestuurlijke toekomst

Het proces om tot een beslissing te komen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Weesp gaat niet over één nacht ijs. Op 9 november beslissen we in de gemeenteraad over de stappen die we zullen zetten met welke samenwerkingspartner.

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Eerst hebben we zelf een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd Daarvoor heeft de gemeente Weesp half mei 2016 vragenlijsten gestuurd naar alle bedrijven en instellingen én naar een steekproef van 2.000 inwoners van Weesp. De resultaten van deze burger- en ondernemerspeiling zijn vervolgens besproken in de stadsgesprekken die tussen 20 en 30 juni 2016 gevoerd zijn. De uitkomst van dat onderzoek was dat de gemeente ‘niet volledig zelfstandig zonder hulp van anderen in welke vorm ook verder kan’.

Dat betekent dat wij op zoek moeten naar een vorm van samenwerking – variërend van ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie – die ook in de toekomst de belangen van de bewoners van Weesp het beste dient. Die afweging kan niet gemaakt worden alleen maar op basis van gevoel en sentimenten. De gesprekken met twee beoogde samenwerkingspartners, Gooise Meren en Amsterdam worden aangegaan op basis van het nu opgestelde Kernwaarden- en opgavenprofiel en een onderzoek naar de voor- en nadelen van de twee potentiële partners.

Wat zijn nu de belangrijke waarden en opgaven?

 1. Behoud en versterk de historische waarde van Weesp met de opgave in standhouden en versterken waarde van cultureel erfgoed.
 2. Behoud en versterk open (rivier)landschap met de opgaven het aanleggen van fietsen wandelroutes en watersportvoorzieningen; het open zicht op de Aetsveldsepolder handhaven; de afgesproken verhouding tussen bebouwing, water en groen in standhouden.
 3. Wonen met de opgaven toegankelijkheid woningmarkt met de opgaven: voldoende betaalbare woonruimte voor alle doelgroepen en goede toegang en voorrang daartoe voor Weesper inwoners; vergroten van de woningvoorraad met 400 sociale huur en koopwoningen; initiatieven voor nieuwe woonvormen faciliteren.
 4. Bedrijvigheid en economie met de opgaven Weesp als werkstad en waterstad, belangrijke economische en recreatieve waarde, diversiteit met de opgaven: revitaliseren bedrijventerreinen door te investeren in openbare ruimte, veiligheid, gevelrenovatiefonds en versterkte coördinatie; versterken economische bijdrage binnenstad door meer mogelijkheden te bieden voor detailhandel, horeca en recreatieve ontwikkelingen, waarbij oog is voor een goede balans met de leefbaarheid voor inwoners; ontwikkelen mogelijkheden waterrecreatie en zorgen voor regelmatige brugopeningen in de spoorbrug over de Vecht; mogelijkheden bieden voor kleinschalig werken in woongebieden bij nieuwe ontwikkelingen en herstructurering.
 5. Infrastructuur: verkeer en vervoer, openbaar vervoer verbeteren, bereikbaarheid met de opgaven: realiseren van een goede stedelijke inpassing van de maatregelen die genomen worden in het kader van OVSAAL; realiseren van een uitstekende verbinding, waaronder een langzaam verkeerverbinding, tussen de nieuwe wijk in de Bloemendalerpolder met de rest van Weesp; verminderen barrièrewerking N236 door bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid en het verbeteren van de oversteekmogelijkheden; uitvoeren van acties die mogelijk voortkomen uit het mobiliteits- en parkeeronderzoek; optimaal openbaar vervoer in alle wijken van Weesp; realiseren van bereikbaarheidsopgaven vanuit de MIRT.
 6. Duurzaamheid: Weesp energieneutraal in 2030 met de opgaven: Weesp is energieneutraal in 2030.
 7. Het huidige voorzieningenniveau blijft behouden met de opgaven: het huidige voorzieningenniveau in standhouden; investeren in het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte op het huidige niveau te behouden.
 8. Huidige sociale voorzieningenniveau moet in stand blijven met de opgaven: sociale voorzieningen blijven in stand en worden zo mogelijk versterkt; werkwijze sociaal wijkteam blijft behouden.
 9. Gemeenschapszin en het gemeenschapsgevoel in Weesp wordt actief bevorderd met de opgaven: de gemeenschapszin wordt bevorderd door het verstrekken van subsidies en het scheppen van een goed klimaat voor sportverenigingen en culturele instellingen; de gemeente blijft evenementen faciliteren.
 10. Gemeentelijke belastingen blijven op een betaalbaar niveau met de opgaven: woonlasten voor inwoners en ondernemers in Weesp blijven maximaal op een gemiddeld niveau ten opzichte van de COELO norm.
 11. De gemeentelijke dienstverlening blijft minimaal op het huidige kwaliteitsniveau met de opgaven: dienstverlening van de gemeente blijft minimaal op het huidige kwaliteitsniveau en tegen acceptabele kosten bereikbaar; inspelen op de verdergaande digitalisering en ontwikkelingen als dienstverlening aan huis; voldoende aandacht voor mensen met minder digitale vaardigheden en mensen die de taal niet goed beheersen.
 12. Afstand tussen burger en bestuur blijft zo kort mogelijk met ruimte voor eigen initiatief met de opgaven: inwoners en ondernemers in Weesp blijven betrokken bij beslissingen die Weesp aangaan; eigen initiatief van inwoners en ondernemers wordt gestimuleerd.
 13. Veiligheidsniveau blijft behouden.
 14. Geleidelijk proces toekomstvisie: bestuurlijke en ambtelijke overgang met de opgaven: de medewerkers van de gemeente Weesp worden op een goede manier opgenomen in de bestaande organisatie of een passende oplossing vinden; de kennis en ervaring van en met de lokale situatie gaat niet verloren en wordt ingezet ten goede van Weesp.

Het Kernwaarden- en opgavenprofiel is een belangrijk document omdat het een basis kan zijn voor het maken van scherp(re) politieke keuzes, bijvoorbeeld voor het verkiezingsprogramma van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Voordat de gemeenteraad van Weesp op 9 november 2017 een besluit neemt over de potentiële samenwerkingspartner willen wij nog met de leden van D66 Weesp willen praten over het proces, over de uitkomsten en over het standpunt van de fractie.

Alle stukken over de toekomst van Weesp kun je terugvinden op https://www.weesp.nl/bestuur-organisatie/de-toekomst-van-weesp_43244/

Christian Zierleyn en Saskia ter Kuile