Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 juli 2018

Sociaal domein: meten is weten en weten is doen

In de commissie Welzijn van 5 juli staat onder andere de monitor Sociaal domein op de agenda. De term ‘sociaal domein’ omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. De activiteiten binnen het sociaal domein betreffen over het algemeen kwetsbare mensen – kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking en ouderen – met ondersteuningsvragen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de resultaten zijn van het werk; worden mensen goed geholpen? De monitor is een manier om resultaten van het werk in het sociaal domein te presenteren. Deze monitor gaat over de periode  augustus tot en met december 2017.

Binnen het Sociaal domein is er heel veel data beschikbaar. Uit eigen ervaring weet ik hoe lastig het is  om van deze bulk informatie een monitor te presenteren waar je echt wat aan hebt. De data komt uit veel verschillende systemen en is niet eenvoudig aan elkaar te koppelen. En, wat zeggen cijfers? Het zegt alleen iets als je beleidsdoelen hebt en kunt zien of je deze haalt of dat je achter blijft.

Bij het opstellen van een monitor is het belangrijk om de monitor te maken voor de lezer. Zo ziet een monitor voor de mensen in de uitvoering er anders uit dan voor het management, en ook weer anders voor een gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Een monitor moet dus duidelijk maken hoe resultaten zich verhouden tot dat kader. En dat hoeft niet allemaal met tekst. Een monitor is een fantastisch middel om met veel grafieken en tabellen, maar vooral met weinig tekst te werken.  Zo krijgt de lezer in een paar pagina’s een goed inzicht.

De huidige monitor sociaal domein van de gemeente Weesp voldoet helaas nog niet aan die verwachting. De monitor gaat wat D66 betreft teveel tot op detail niveau. En bijna tot op operationeel niveau, dus gericht op de medewerkers van het sociaal wijkteam of de Wmo-consulenten. Ook worden voorzieningen per leeftijdsjaar gegeven. En op een dusdanige manier dat herleidbaarheid (één persoon per leeftijd) mogelijk wordt. Qua privacy is dat onwenselijk. Liever ziet D66 in de monitor ontwikkelingen weergegeven, hooguit tot op niveau van leeftijdsklassen. Geef per monitor bijvoorbeeld 4 of 5 kwartalen in één grafiek weer. Op die manier zijn ontwikkelingen / trends visueel te maken. Bij dat soort ontwikkelingen kan een korte tekstuele uitleg als prima ondersteuning werken.

In het sociaal domein is het tijd voor transformatie. De monitor geeft een uitgebreid overzicht van alle maatschappelijke initiatieven en regelingen. Behalve in hoofdstuk 6 over de participatiewet ontbreekt het in de monitor aan output indicatoren – daarmee kun je eindresultaten zichtbaar maken. Welke effecten hebben de initiatieven en regelingen? Pas als we weten wat deze effecten zijn, weten we als gemeenteraad ook hoe doelmatig deze regelingen en initiatieven zijn. Dit geeft de raad de mogelijkheid om ‘aan de knoppen te draaien’ om zo richting te geven aan de transformatie. Als laatste vinden wij het opmerkelijk dat de rol van het sociaal wijkteam niet duidelijk wordt uit de monitor. Het wijkteam is in vrijwel alle gemeenten dé ruggengraat van de decentralisaties.

Vanuit D66 denken wij graag mee aan een verdere verbetering van de monitor sociaal domein. Wij beogen een goed leesbare monitor waarmee inwoners én gemeenteraad een goed beeld krijgen van de doelmatigheid van de ingezette middelen binnen het sociaal domein. Stapsgewijze aansluiting op de wijze waarop de gemeente Amsterdam resultaten meet is een mogelijke vervolgstap. En niet alleen voor het rapport zelf, ook voor presentatie en dialoog met betrokkenen en geïnteresseerde burgers kan buiten de gemeentegrenzen gekeken worden naar goede voorbeelden.

Thema

Goed Bestuur

D66 Weesp werkt als op een positieve manier samen met andere politieke partijen. Wij zien onze partij als een verbindende factor voor een stabiel en integer bestuur. Wij volgen als oppositiepartij kritisch het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Weesp. D66 maakt duidelijke en consistente keuzes op basis van feiten en argumenten. Daarbij kijken we niet alleen naar de korte termijn maar ook naar de toekomst van Weesp.

Lees meer