Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Algemene beschouwing D66 Weesp begroting 2019

Jaarlijks wordt in november de begroting van Weesp voor het komende jaar vastgesteld. Bij het bespreken van de begroting reageren alle politieke partijen met een algemene beschouwing, een soort evaluatie van wat er is bereikt en een reactie op de plannen voor de komende jaar. Saskia ter Kuile presenteert als fractievoorzitter de algemene beschouwing van D66 Weesp.

Voorzitter, collega raadsleden, burgers,

Zoals u weet is D66 een groot voorstander van beleid op hoofdlijnen, op basis van vertrouwen. Vandaag, 7 november 2018, zijn wij 189 dagen aan het werk met de coalitie van de WSP, Groen Links en D66. Op het fundament van vorige coalities bouwen we door aan een bestuur dat er is voor de bewoners van de stad. We gaan door met oog voor ons erfgoed en onze natuurwaarden. We weten dat te verenigen met hedendaagse wooneisen en technologische vooruitgang. We gaan door met een bestuur dat er is voor alle inwoners, in alle wijken, in het bijzonder voor hen die extra ondersteuning nodig hebben om volwaardig burger te kunnen zijn. En dit alles doen wij terwijl de organisatie van Weesp staat voor de meest ingrijpende verandering in jaren.

Organisatieverandering gemeente
Terwijl de ambtelijke fusie tussen Weesp en Amsterdam per april 2019 werkelijkheid wordt, blijft de winkel tijdens de verbouwing open. Sterker nog, het aanbod van de winkel gaat met zijn tijd mee. We verwachten dat de ambtelijke fusie een positieve impuls zal hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Maar Weesp wil niet alleen de dienstverlening voor inwoners op orde hebben, we willen dat burgers op alle voor hen belangrijke punten mee moeten kunnen praten en werkelijk invloed kunnen uitoefenen op beleid en besluitvorming. Om dit voor elkaar te krijgen, zal de organisatie van onze gemeente veranderen. Beleidsvorming, ambtelijke organisatie en dialoog met burgers zullen we niet alleen moeten veranderen voor de samenwerking met Amsterdam. We willen de lijnen met inwoners kort en van betekenis houden, juist in de nieuwe situatie.

In verbinding
Een mooi voorbeeld van verbinding is de raadsbrede Regiegroep Weesp, die vanuit de gemeenteraad de ambtelijke fusie en de ontwikkeling van de samenwerking met Amsterdam begeleidt. Daarbij staat het belang van onze inwoners en niet de partij politieke belangen voorop. We zullen in de komende jaren verschillende vormen van participatie uitproberen. Sommige zullen slagen, andere niet. Maar de richting is duidelijk, alleen met hulp van de inwoners hebben we een Weesp waar we trots op zijn.

Gezonde financiën
Voor een solide organisatie zijn gezonde financiën voorwaardelijk. De financiële situatie van de gemeente is broos, maar voldoende. De meerjarenbegroting laat duidelijk zien dat het college ruimte maakt voor de beleidsvoornemens van de coalitie. We moeten daarbij schipperen tussen ambities en middelen, maar dat is niet iets nieuws. Ambities kosten geld en vragen om keuzes. We kiezen er nu voor om eenmalig uit de algemene reserve te putten om nieuw beleid mogelijk te maken. Dit is natuurlijk geen houdbare manier om beleid te financieren, het licht staat wat dat betreft op oranje. In de afgelopen 5 jaar is onze algemene reserve gehalveerd. De ondergrens hiervan is dus in zicht.

Scherpere keuzes in de toekomst
Solide overheidsfinanciën zijn cruciaal voor het op langere termijn borgen van dienstverlening. De voornemens in de meerjarenbegroting om de algemene reserve na 2019 weer aan te vullen, omarmen wij dan ook van harte. Daarbij staan we voor de opgave dat uitgaven voor het sociaal domein, voor beleidsvoornemens en voor dienstverlening van de gemeente zullen stijgen. Daar staat het perspectief op – beperkte – extra financiële ruimte tegenover. De komende jaren verwachten wij dat de keuzes voor meer inkomen en voor minder uitgaven scherper zullen worden omdat het niet acceptabel is om de algemene reserve nog verder uit te kleden en niet aan te vullen.

Vertrouwen in Weesp
D66 Weesp gaat het komende jaar met groot vertrouwen tegemoet. Wij hebben vertrouwen in de bewoners die ook zonder de gemeente in staat zijn om een baken voor de stad te zijn, we hebben vertrouwen in onze ambtenaren en onze lokale democratie. We gaan dit vertrouwen versterken en werken aan een blijvend sterk Weesp.

Thema

Goed Bestuur

D66 Weesp werkt als op een positieve manier samen met andere politieke partijen. Wij zien onze partij als een verbindende factor voor een stabiel en integer bestuur. Wij volgen als oppositiepartij kritisch het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Weesp. D66 maakt duidelijke en consistente keuzes op basis van feiten en argumenten. Daarbij kijken we niet alleen naar de korte termijn maar ook naar de toekomst van Weesp.

Lees meer