Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 december 2018

Is de communicatie van de gemeente Weesp te snappen?

Voor sommige inwoners  kan communicatie van de gemeente Weesp te moeilijk zijn. Moeilijke woorden, lange zinnen, ambtelijk taalgebruik, onduidelijke formulieren en het ontbreken van informatie kan er voor zorgen het voor inwoners niet duidelijk is wat zij moeten doen of waar zij recht op hebben.  Dit is niet alleen een probleem bij de gemeente Weesp, veel burgers hebben last van deze communicatie en informatie van overheden.

Goed voorbeeld
Een goed voorbeeld toepassing van makkelijke taal bij een gemeente is de gemeente Oss. Deze gemeente  schrijft alles in Klare Taal. Klare Taal is schrijven op het gemiddelde taalniveau B1. A1 is het makkelijkste niveau en C2 het moeilijkste. Taalniveau B1 kan bijna iedereen begrijpen. Zo’n 95% van de bevolking. Ook mensen die geen hoge opleiding hebben gehad en voor hun werk nooit hoeven te lezen. En hoger opgeleiden vinden taalniveau B1 vaak sneller en makkelijker lezen.

Alles in Klare Taal
Een tekst in Klare Taal heeft een logische structuur, duidelijke tussenkopjes, makkelijke woorden en korte, actieve zinnen. De gemeente Oss schrijft alles in Klare Taal: brieven, adviezen van burgemeester en wethouders, de voorjaarsnota, formulieren, websiteteksten en juridische teksten.

Iedereen doet mee
In de commissie Welzijn van 13 december 2018 is de Startnotitie Inclusief Beleid 2019 besproken. Inclusief beleid zijn afspraken die er voor zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Het gaat er dus niet om dat we extra dingen doen. Het gaat er om dat de organisatie van de gemeente zo is dat meedoen het uitgangspunt is.

D66 Weesp heeft daarom bij de gemeenteraad van 19 december 2018 een motie buiten de agenda om ingediend, samen met de WSP en Groen Links over het gebruiken van begrijpelijke taal door de gemeente Weesp.

De motie zelf is geschreven op niveau B1.

Motie: Begrijpelijke taal door de gemeente Weesp

De raad van de gemeente Weesp, in de openbare vergadering op 19 december 2018,
denkt er over na:
– dat moeilijke taal de afstand tussen de inwoner en de gemeente groter maakt. Dit klopt niet met het beleid van de gemeente: inclusief beleid (iedereen kan meedoen);
– dat inwoners die hulp of bijstand van de gemeente nodig hebben, vaak moeite hebben om informatie van de gemeente goed te snappen;
– dat de rijksoverheid uitgaat van publieksteksten op taalniveau B1 – dit is voor de meeste mensen te snappen, maar nog niet voor iedereen.

Ziet dat:
– ongeveer 80% van Nederlanders teksten op taalniveau B1 kan lezen;
– de taal in teksten van de overheid niet goed aansluit op wat inwoners kunnen lezen;
– veel informatie van de gemeente Weesp deze aansluiting mist – denk hierbij aan brieven, mails, folders, formulieren en nieuwsberichten;
– belangrijke informatie voor inwoners daardoor niet goed aankomt;
– inwoners zaken kunnen missen, waar zij recht op hebben of waar zij schade van oplopen als zij niet reageren.

Vraagt het college:
– om in de Nota Inclusief beleid, die nog gemaakt moet worden, een plan op te schrijven voor het gebruiken van taal, die zo simpel en duidelijk is dat de meeste inwoners de informatie kunnen snappen. In dat plan komt de informatie die inwoners het vaakst gebruiken als eerste aan de beurt om zo snel mogelijk om te zetten.
We maken gebruik van:
Taalniveau B1 voor publieksteksten; daar waar het kan taalniveau B1 / B2 voor verordeningen en regelgeving en als het niet anders kan taalniveau C1.
We hebben als raad het voornemen dat wij zelf ook deze taalniveaus gebruikt in brieven, moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. En we gaan door met andere onderwerpen.

De motie is aangenomen en wordt doorgevoerd.

Thema

Goed Bestuur

D66 Weesp werkt als op een positieve manier samen met andere politieke partijen. Wij zien onze partij als een verbindende factor voor een stabiel en integer bestuur. Wij volgen als oppositiepartij kritisch het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Weesp. D66 maakt duidelijke en consistente keuzes op basis van feiten en argumenten. Daarbij kijken we niet alleen naar de korte termijn maar ook naar de toekomst van Weesp.

Lees meer