Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 februari 2019

Meer sociale woningen voor Weespers

De huidige huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek is vier jaar geldig en loopt in juli 2019 af. De huisvestingsverordening regelt de toewijzing van sociale huurwoningen in de regio. In 2017 is gekeken hoe de huidige regionale regeling uitwerkt. Voorstel is om de manier van het verdelen van sociale woningen voort te zetten.

Op een aantal onderdelen wordt een voorstel voor verbetering gedaan, zoals voorrang geven aan grote huishoudens bij toewijzing van grote woningen. Belangrijkste wijzigingsvoorstel voor de nieuwe verordening betreft het onderdeel urgenties. Langer en meer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking is in de bestaande verordening niet goed geregeld. In de nieuwe regeling is het de bedoeling dat mensen die uit een zorgorganisatie komen gebruik kunnen maken van de urgentieregeling.

25% van de woningen die vrijkomen voor Weespers
In de nieuwe voorstellen komt ook voor Weesp de mogelijkheid om ‘couleur lokaal’ toe te passen, dat wil zeggen dat 25% van de vrijkomende woningen aangeboden kan worden met voorrang voor woningzoekenden die lokale binding hebben, dus werk en/of familie. Eerder kon dit alleen in Blaricum, Laren, Muiden en Wijdemeren. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het coalitieakkoord van Weesp – WSP, Groen Links en D66 – waarin staat opgenomen een voorrangsregeling voor Weespers te realiseren. Een andere belangrijk onderdeel van het voorstel voor Weesp is het handhaven van de maatregel eerste verhuur nieuw opgeleverde woningen. Bij de eerste verhuur van sociale huurwoningen kunnen mensen die lokale binding hebben voorrang krijgen. En er ontstaan meer mogelijkheden om woningen voor jongeren en senioren te bestemmen door het mogelijk te maken dat woningen en niet alleen complexen gelabeld kunnen worden.

Niet alleen starters, maar ook zittende huurders
D66 wil met de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek meer ruimte maken voor mensen die een sociale huurwoning nodig hebben in Weesp. Daarom hebben wij met de WSP, Groen Links en de PvdA twee amendementen ingediend. Het eerste amendement gaat over het uitgangspunt dat “Het aantal gehuisveste starters kan nooit groter zijn dan het aantal gestarte verhuisketens.”Gezien de huidige woningnood en de jarenlange wachttijden van starters op de woningmarkt moeten we er alles aan doen om deze ijzeren regel te doorbreken. D66, WSP, Groen Links en PvdA roepen op om met creatieve oplossingen te komen om per verhuisketen meerdere zoekers aan een woning te helpen.”

Het tweede amendement gaat over mogelijkheden van zittende huurders om door te stromen naar een meer geschikte huurwoning binnen de voorraad – denk aan gezinsuitbreiding of kinderen die het huis uit gaan. D66, WSP, Groen Links en PvdA willen dat het college bekijkt op welke wijze het mogelijk is om bij (een deel van) de vrijgekomen woningen doorstromers voorrang te geven. Hierdoor kunnen woningen van doorstromers die dan vrij komen bij voorrang aan starters worden toegewezen. Hierdoor kunnen meer mensen wonen zoals zij graag willen”.
Beide amendementen bij de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek zijn unaniem aangenomen tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2019.