Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 september 2019

Niet bestuur maar burger eerst – D66 Weesp kiest voor fusiedatum 2022

Nu het besluit over de datum van de bestuurlijke fusie tussen Weesp en Amsterdam nadert – wordt het 2022 of 2026 – worden de argumenten van de verschillende partijen over de voorwaarden van de fusie scherper. Kun je in 2022 bestuurlijk fuseren of wacht je tot je toch moet in 2026?

Welke voorwaarden verbindt het bestuur van Weesp – de gemeenteraad en het college – aan die beslissing? Die voorwaarden zijn vastgelegd en steeds scherper benoemd in het zogenaamde kernwaarden document – wat vinden we in Weesp echt belangrijk en wat willen we behouden?

We zijn nu bezig met het invullen van die kernwaarden, zoals we het willen zien in de situatie na de bestuurlijke fusie. En de discussie over die 14 kernwaarden, onder andere het behoud en versterken van ons historisch erfgoed, het beschermen en versterken van ons groen en natuur, het verbeteren van de dienstverlening aan de burger, dreigt nu te versmallen tot die over nabijheid van bestuur. Blijft er een gekozen vorm van vertegenwoordiging in Weesp? Is dat exclusief voor politieke partijen of kan iedere burger zich verkiesbaar stellen? Hoe ‘zelfstandig’ blijft Weesp ofwel wat wordt de speelruimte voor dat bestuur?

Nieuwe kansen voor besturing

Het standpunt van D66 Weesp is dat zelfstandigheid of speelruimte geen doel op zich is. Het bestuur is er voor het belang van burgers. Het kan niet zo zijn dat we de belangen van burgers ondergeschikt maken aan een positiegarantie voor politieke partijen. Dus: ja een gekozen vertegenwoordiging, bij voorkeur op wijkniveau en ongeacht de politieke binding. Dat betekent dat iedere burger zich verkiesbaar stellen. Gedelegeerde taken voor deze vertegenwoordiging met een afgebakend pakket – zaken die belangrijk zijn voor Weesp – en een budget. Transparantie, dus openbare bijeenkomsten en duidelijkheid over besluitvorming en de opvolging daarvan. Kunnen we dat realiseren binnen het huidige bestuurlijke stelsel van Amsterdam? Dat weten we niet. D66 Weesp is een voorstander van het – snel – ontwerpen van één of meerdere bestuurlijke modellen voor het gebied Weesp en mogelijk Driemond. Die modellen hebben als voorwaarde dat zij passen binnen de gemeentewet en het bestuurlijke stelsel van Amsterdam als vertrekpunt nemen. We zoeken de maximale variant van maatwerk en bestuurlijke vernieuwing op, zodat we niet alleen nabijheid maar ook effectiviteit van bestuur regelen. En kunnen inwoners inbreng leveren? Ja. Wij willen de modellen in een openbare sessie met inwoners van Weesp bespreken en de voor- en nadelen bespreken. En is het belangrijk hoe dit heet? Moeten we een stadsdeel, gebied of deelraad zijn? Nee, we zijn en blijven gewoon Weesp en Weesperkarspel is ook een optie.

Waarom 2022?

En D66 Weesp wil dit het liefst geregeld hebben per 2022. Waarom? Nou, wij hebben begrepen dat burgers van Weesp zich al in Amsterdam melden om gebruik te maken van de veel ruimere voorzieningen die Amsterdam haar inwoners biedt. En daar van het loket worden weggestuurd omdat zij daar nog niet voor in aanmerking komen. Als we 2026 gedwongen fuseren zonder enige garantie op een kans voor onze eigen invulling, dan ontzeggen wij burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven 4 jaar lang die ruimere ondersteuning. Wat is dat dan bijvoorbeeld? Voor mensen met weinig geld een stadspas, kindbonnen en gratis bezoek aan de dierenarts. Gratis openbaar vervoer voor ouderen. Ondersteuning voor ondernemers die een paar moeilijke maanden hebben gehad. Subsidie Amsterdam aardgasvrij voor maatschappelijk vastgoed, dat zijn verenigingen en maatschappelijke organisaties zoals kerken. De subsidie Amsterdamse Impuls vergroening Schoolpleinen primair onderwijs – een groen schoolplein voor basisscholen. Energieleningen voor inwoners tegen een lage rente om investeringen te doen in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Subsidie voor het vergroenen van daken en gevels. Subsidie Stimuleren van duurzaam meerjarenonderhoud vastgoed met een culturele bestemming, bijvoorbeeld onze City of Wesopa. Subsidie Vergroen je buurt als je als burger of als organisatie subsidie aanvragen voor het verbeteren, leuker maken of uitbreiden van het aantal planten in je eigen buurt. Per gebied – wijk of stadsdeel kan subsidie aangevraagd worden voor het ondersteunen van een culturele activiteit. Er is subsidie voor straatmanagement voor ondernemersverenigingen. Er is subsidie voor gebiedsbranding, bijvoorbeeld voor toerisme dat onze middenstand kan versterken. Er is subsidie voor activiteiten gericht op het langer zelfstandig wonen van ouderen. Onze buurtkamers zouden ondersteund kunnen worden met subsidie voor activiteiten in de sociale basis die gericht zijn op het vergroten van de samenredzaamheid en zelfredzaamheid van inwoners, die subsidie is er ook voor de locaties waar deze activiteiten plaatsvinden. En eigenaren en huurders van de 197 monumenten die Weesp rijk is: de subsidie Erfgoed Amsterdam ondersteunt bij onderhoud en restauratie.

De risico’s van 4 jaar later

En dan, waarom fuseerden we ook al weer? Omdat we als Weesp simpelweg te klein zijn om dingen die belangrijk zijn voor onze inwoners geregeld te krijgen. OV-Saal, de plannen voor de openbaarvervoerverbindingen in de regio, het snelfietsnetwerk, investeringen in ICT en informatievoorzieningen, belastinginning, het lukte maar niet om het (goed) te regelen. En daar gaan we dan nog 4 jaar langer mee door. Wat zijn daar de risico’s van? Bestuurlijk is er een risico dat de coalitiepartijen van Weesp en Amsterdam, die nu gezamenlijk optrekken, dan niet meer in de coalitie zitten, dus dat je niet weet wie, van beide kanten, de afspraken met elkaar maken. Dat weten we nu wel. Financieel is er het risico dat de kosten van de ambtelijke ondersteuning door Amsterdam 4 jaar langer doorloopt en dat de transitiegelden dat mogelijk onvoldoende dekken. Beleidsmatig lopen we het risico dat we beleid dat we willen en moeten uitvoeren zoals de energietransitie per 2030 niet kunnen uitvoeren omdat we daar simpelweg de middelen niet voor hebben.

Bij een besluit van de gemeenteraad om een fusie pas in 2026 gedwongen aan te gaan, zal D66 Weesp om een onderzoek vragen naar de bestuurlijke en financiële risico’s van een dergelijk besluit. Zodat burgers en politieke partijen bij de dan nog komende verkiezingen heel goed weten welke opgaves er voor die periode op tafel liggen.

Snel duidelijkheid voor keuze bestuurlijke fusie

Alle echte voordelen van de fusie met Amsterdam, zoals lagere gemeentelijke belastingen, gaan wij iedere Weesper 4 jaar lang ontzeggen als we de bestuurlijke fusie pas plannen als we gedwongen worden. Waarom? Daar mag wat D66 Weesp betreft wel een heel goed en stevig onderbouwd antwoord op komen. En dat mag wat meer zijn dan ‘we willen wel alle voordelen van Amsterdam maar alleen met pluchegarantie.’ Om nog wat scherper te krijgen wat die voordelen voor iedere Weesper burger zijn zal D66 Weesp vragen om een actuele vergelijking tussen de belastingdruk van Weesp en Amsterdam. Maar…we moeten wel scherp hebben waarvoor we kiezen. En dat ligt nu nog onvoldoende op tafel. D66 Weesp roept de colleges van Weesp en Amsterdam om snel duidelijkheid te verschaffen over de concrete invulling van de kernwaarden, inclusief die van de bestuurlijke nabijheid.

Mogelijk wilt u de fractie van D66 Weesp overwegingen meegeven bij het maken van deze keuze? De fractievergaderingen van D66 Weesp zijn openbaar, kijk in de agenda voor nadere informatie. Stuur een e-mail naar saskiaterkuile@hotmail.com als u wilt komen, dan vangen wij u op bij het stadhuis.

Meer informatie, inclusief tijdspad:
Weesp – https://weesp.raadsinformatie.nl/document/7812801/1/Bestuursopdracht_bestuurlijke_fusie_Weesp_versie_3_juli_voor_bespreking_college_Weesp
Amsterdam – https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7880475/1/09012f9782a82dfc