Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 november 2019

Algemene beschouwing begroting 2020

Jaarlijks wordt in november de begroting van Weesp voor het komende jaar vastgesteld. Bij het bespreken van de begroting reageren alle politieke partijen met een algemene beschouwing, een soort evaluatie van wat er is bereikt en een reactie op de plannen voor de komende jaar. Saskia ter Kuile presenteert als fractievoorzitter de algemene beschouwing van D66 Weesp.

D66 Weesp is blij met de plannen en de begroting voor 2020. De organisatie van de gemeente is duidelijk sterker aan het worden door de ambtelijke fusie. De economie draait en we kunnen investeren in onze stad. Wensen die we al jaren hebben, kunnen nu eindelijk plannen worden. Voor D66 zijn het integrale mobiliteitsplan, het groen beleidsplan en het wegnemen van drempels in onze samenleving zodat alle burgers kunnen meedoen van groot belang. Mobiliteit – voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s; groen en de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking zijn zaken die iedere dag direct de kwaliteit van leven van Weespers raken. We kunnen nu wensen omzetten in plannen en plannen omzetten in uitvoering.

En, er is nog beter nieuws. Met sommige dingen  hoeven we niet te wachten op de plannen om maatregelen te nemen.  Zo kunnen we direct beginnen met duidelijke taal. Begin direct met het project Taal voor Allemaal of met de ondersteuning door de Direct Duidelijk Brigade. Vertel de inwoners en de Raad nog voor de zomer van 2020 dat de 10 meest gestuurde brieven naar inwoners herschreven en getest zijn. Laat het Klantcontactcentrum de top 5 aangeven van de meest gestelde vragen van inwoners over onduidelijke communicatie.  Zet de vragen met heldere antwoorden in een veel gestelde vragenlijst op de website van de gemeente.  Onderzoek niet eerst alle mogelijkheden maar begin, voer een door de Raad aangegeven motie hierover uit. Tijdens de commissie AZ is de informatie over de Weesperkei als goed voorbeeld genoemd. De eerste zin van de informatie op de website en op het formulier is: “Heeft u samen met uw buren, sportvrienden, stichting, vereniging of collega middenstanders een initiatief voor ogen, waarmee u de betrokkenheid en de sociale cohesie in uw wijk of buurt bevordert?” Er is hier duidelijk winst te halen.  Het snappen van informatie en communicatie is de basis voor mensen om mee te kunnen doen, om op tijd te reageren op brieven van de gemeente  en om gevolgen te overzien. Het gaat er dus niet om, om iets erbij te doen, het gaat erom om hetzelfde werk anders te doen.

D66 Weesp heeft zelf ook een goed voornemen voor 2020. Wij willen graag de kaderstellende taak van de gemeenteraad willen versterken. Zo zouden wij graag zien dat de Algemene beschouwingen niet bij de begroting maar bij de Kadernota worden gehouden. De relatie tussen de Kadernota en de Begroting is, ook  door de onderbreking van de ambtelijke fusie, voor dit jaar niet uit de verf gekomen. Politieke voornemens en kaders kunnen bij de Kadernota worden meegegeven voor nieuw beleid en niet op het niveau uitvoering van begrotingsposten. D66 Weesp wil dit graag bij het Presidium bespreken.

En, omdat de Algemene beschouwingen nu zijn, geeft D66 alvast aan dat wij graag in de Kadernota voornemens voor het versterken en borgen van de culturele activiteiten in Weesp, ook voor de situatie na de bestuurlijke fusie, willen zien. Bij het opstellen en uitvoeren van het Groenbeleidsplan ziet D66 Weesp graag een integrale aanpak vanuit het versterken van natuurwaarden zoals biodiversiteit en aanpassing aan klimaatverandering. D66 Weesp roept het college op om visie te ontwikkelen hierover. Weesp raakt aan een belangrijk Natura 2000 gebied, de Naardermeer. Het Groenbeleidsplan gaat voor D66 niet alleen over kleine groenplannen op buurtniveau zoals het inzaaien van perken in onze stedelijke omgeving, hoe belangrijk dat ook is. Hoe zien wij de toekomst van het groen in onze buitengebieden, kan dit in een gebiedsuitwerking voor het buitengebied worden verwerkt? Kunnen we gebieden vinden in Weesp waar we bomen kunnen planten, met betrokkenheid van inwoners? En, worden spelen in het groen en andere recreatievormen meegenomen in het plan?

En, start de participatie aan de voorkant van de beleidsplannen mobiliteit, groen en inclusief Weesp, dus, zet enquêtes uit, verwerk de inzichten van de schouwen of doe een oproep voor ideeën en maak gebruik van de talenten van mensen die in Weesp wonen.

De komende paar maanden zijn spannend. Lukt het om de in de raad breed gedragen visie van een zo zelfstandig mogelijk Weesp te vertalen naar de nieuwe bestuurlijke situatie als onderdeel van Amsterdam? D66 Weesp wil graag het vertrouwen uitspreken in het college, de griffie en de ondersteunende ambtenaren om deze ongekende uitdaging in de komende maanden het hoofd te bieden. D66 Weesp werkt hier graag met de andere partijen in de raad aan samen om de basis voor een sterk en welvarend Weesp verder te versterken.