Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 december 2019

Amsterdam en Weesp gaan samen – bestuurlijk akkoord

Het bestuurlijk akkoord tussen Weesp en Amsterdam is een onderhandelaarsakkoord waarmee de colleges van Amsterdam en Weesp hebben ingestemd. Als de gemeenteraden van beide gemeenten medio januari 2020 het herindelingsontwerp vaststellen, zullen beide colleges van B en W het bestuurlijk akkoord ondertekenen. Dit akkoord is met aandacht en zorgvuldigheid tot stand gekomen en zorgt dat de afspraken over de identiteit en de belangen van de Weespers op een heldere en transparante manier worden beschermd na de gemeentelijke samenvoeging met Amsterdam.

De eerste kernwaarde van het bestuurlijk akkoord is nabijheid van bestuur.
Weesp en Amsterdam vinden het belangrijk dat het werk van de gemeente dichtbij bewoners in de gebieden en buurten wordt georganiseerd, dat het het bestuur toegankelijk is voor bewoners en samen met hen keuzes worden gemaakt. Het is belangrijk dat bewoners worden betrokken bij plannen die hun identiteit en leefbaarheid in de fysieke en sociale omgeving raken en dat er ruimte is voor maatwerk.
De bestuurlijke structuur moet afwegingen op wijkniveau en wijkgerichte plannen blijvend mogelijk maken.

Voor Amsterdam zijn democratische vernieuwing, co­-creatie, experimenten met participatieve democratie en het ondersteunen van initiatieven van bewoners en ondernemers een gegeven.
Nabijheid van bestuur en zeggenschap zijn voor Weesp belangrijke elementen in het samengaan met Amsterdam.

Om een goede vorm van nabijheid van bestuur voor de Weespers te realiseren in de periode na de gemeentelijke samenvoeging, spreken Weesp en Amsterdam het volgende af:

  • Weesp krijgt een gekozen volksvertegenwoordiging in de vorm van een bestuurscommissie, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen.
  • De bestuurscommissie voor Weesp kiest uit haar midden een dagelijks bestuur, die binnen de stedelijke (beleids)kaders van Amsterdam eigen afwegingen en keuzes kan maken. De taken en bevoegdheden worden binnen de wettelijke kaders afgestemd op de Weesper context.
  • De bestuurscommissie van Weesp kan beschikken over een eigen (buurt)budget.
  • Het dagelijks bestuur van Weesp heeft een directe samenwerkingslijn met een van de collegeleden van Amsterdam.
  • Onderzocht wordt of de gemeentelijke samenvoeging met Driemond tot 1 gebied mogelijk is. Consultatie van de inwoners en Dorpsraad van Driemond over de wenselijkheid is noodzakelijk.
  • Weesp (al dan niet samengevoegd met Driemond) wordt tijdelijk een ‘stadsgebied’ en sluit nog niet aan bij een stadsdeel.

Het uitgangspunt is dat dit een pilot is die na drie jaar geëvalueerd zal worden om te bezien of de gekozen systematiek werkbaar is en daarmee de belofte van nabijheid van bestuur voldoende is ingevuld. De resultaten van de evaluatie worden betrokken bij de bestuurlijke doorontwikkeling van de stad en de integratie van Weesp binnen het bestuurlijk stelsel van Amsterdam.
We zullen in de komende jaren laten zien dat we dit vanuit Weesp in kunnen vullen.