Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 mei 2020

Weesp en Amsterdam – stand van zaken mei 2020

Op 26 maart 2018 is de fusie van Weesp met Amsterdam gestart met de keuze van de gemeenteraad van Weesp voor een samenvoeging met de gemeente Amsterdam. Dat besluit volgde op het referendum dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in Weesp werd gehouden, waarbij 56,5% van de bewoners zich uitsprak voor een samenvoeging met Amsterdam. De samenvoeging van de twee gemeenten is daarna gestart met een zorgvuldig proces. Dit neemt wel veel tijd in beslag. Alles bij elkaar wordt de bestuurlijke fusie pas afgerond met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Waar staan we nu in mei 2020?

Stap voor stap samenvoegen
Na de ambtelijke fusie per 1 juni 2019 is er een gezamenlijk bestuurlijk akkoord gebaseerd op kernwaarden van Weesp opgesteld en op 7 februari 2020 ondertekend. We zijn nu toe aan de volgende stappen: van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies. Het Herindelingsontwerp beschrijft het hele proces van het samenvoegen. Daar kunnen allerlei partijen op reageren – andere gemeenten, maatschappelijke organisaties maar ook individuele burgers. Dat noemen we zienswijze. Het herindelingsontwerp met de reacties levert een herindelingsadvies op.  De formele herindelingsprocedure begint zodra het herindelingsontwerp begin 2020 door de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp is vastgesteld. De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp behandelen het herindelingsadvies op respectievelijk 19 en 27 mei 2020. Dat gaat dan naar de Provinciale staten van Noord-Holland en vervolgens naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer. Uiteindelijk beslist de Tweede Kamer over de samenvoeging, waarin de gemeente Weesp opgaat in de gemeente Amsterdam.

Bestuur dichtbij in Weesp
Weesp gaat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 door als een stadsgebied binnen Amsterdam met een eigen gekozen bestuurscommissie en een eigen budget. De periode tot begin 2021 wordt gebruikt om de structuur van die bestuurscommissie nader uit te werken, zodat we ruim voor de verkiezingen van maart 2022 de kieslijst voor Weesp kunnen organiseren. D66 Weesp vindt het belangrijk dat inwoners inbreng hebben in hoe de bestuurscommissie wordt samengesteld, waar die dan over gaat en hoe die samenwerkt met maatschappelijk partners in Weesp zoals scholen, bewoners- en ondernemersorganisaties, religieuze organisaties en organisaties voor sport en cultuur.

Reacties op het voorstel
Het herindelingsontwerp ligt volgens de Wet algemene regels herindeling 8 weken ter inzage. In de periode van februari tot en met maart 2020 kon iedereen zijn mening geven over het herindelingsontwerp via een zienswijze. Daar is op gereageerd met zeven zienswijzen door de gemeenten Waterland, Uithoorn, De Ronde Venen en Stichtse Vecht (gezamenlijk met De Ronde Venen), de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de huurdersvereniging Vechtstroom en drie inwoners van Weesp. De gemeenten steunen de herindeling, de veiligheidsregio vraagt aandacht voor de operationele en financiële gevolgen, de huurdersvereniging vraagt aandacht voor toewijzing  en voorwaarden van huurwoningen, een inwoner vraagt om eerst de resultaten van de ambtelijke fusie af te wachten, en twee inwoners presenteren (in een gezamenlijke zienswijze) een model voor beleidsparticipatie en advies.

Wat gebeurt er met de reacties?
Het voorstel is om de gemeenten in de reactie voor hun steun te bedanken, aan de veiligheidsregio te berichten dat de gevolgen van de herindeling bij het vervolg zullen worden betrokken, bij de huurdersvereniging aan te geven dat de punten van de huurdersvereniging al onderdeel zijn van het bestuurlijk akkoord, in de reactie op de inwoner kenbaar te maken dat juist besloten is de bestuurlijke fusie nu te laten plaats vinden om de inwoners van Weesp optimaal te laten profiteren van de voorzieningen die Amsterdam beschikbaar heeft en tot slot aan te geven dat het college altijd bereid is om in gesprek te gaan met inwoners die ideeën hebben voor beleidsparticipatie.

Kijk voor actuele informatie en alle documenten op https://weesp.amsterdam.nl/.

Thema

Bestuurlijke Toekomst Weesp

Onder het thema Bestuurlijke Toekomst Weesp vind je alle artikelen over de standpunten en discussies binnen D66 Weesp over de bestuurlijke toekomst van Weesp. Moeten we fuseren? Wordt dat dan een klassieke herindeling, of gaan we voor een ambtelijke fusie? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties? Wat willen we er eigenlijk mee bereiken? Hier vind je dat debat terug.

Lees meer