Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 april 2021

Verkiesbaar stellen stadsraadverkiezingen 2022 – D66 Weesp

Op 16 maart 2022 vinden de volgende stadsraadverkiezingen van Amsterdam plaats. D66 gaat in het stadsgebied Weesp-Driemond uiteraard voor een mooie uitslag! In aanloop naar de stadsraadverkiezingen moet D66 Weesp diverse voorbereidingen treffen. Denk hierbij aan het schrijven van een conceptverkiezingsprogramma, een lijsttrekker kiezen, een kandidatenlijst samenstellen en natuurlijk een campagne opzetten.

Op deze pagina is alle informatie te vinden over de stadsraadverkiezingen van 2022. Deze informatie zal continue van updates voorzien worden. Heb je nu vragen? Wil jij bijvoorbeeld lid van de bestuurscommissie Weesp-Driemond worden of wil je je kandideren als Raadslid voor Amsterdam? Of wil je meedenken over ons verkiezingsprogramma? Stuur dan vooral een bericht naar bestuur@d66amsterdam.nl voor meer informatie of al je vragen.

Er zijn diverse instellingsbesluiten vastgesteld voor de afdelingsverkiezingscommissie (AVC), Lijstadviescommissie (LAC), Wethoudersadviescommissie (WAC) en tot slot de Evaluatiecommissie (EC). De komende periode gaat het afdelingsbestuur op zoek naar geschikte kandidaten voor deze commissies en deze zullen, met uitzondering van de EC, eerste helft 2021 aan jullie voorgesteld worden. D66 Weesp, als onderdeel van de afdeling Amsterdam, maakt gebruik van de Amsterdamse afdelingsverkiezingscommissie.

We zijn momenteel op zoek naar kandidaten voor de AVC, WAC en de VEC. Dus heb je interesse en expertise op het gebied van scouten van wethouder kandidaten, het evalueren van verkiezingen of het onafhankelijk en integer laten plaatsvinden van interne verkiezingen? Lees dan de instellingsbesluiten door en neem dan contact op met ons via bestuur@d66amsterdam.nl. Het bestuur spreekt met diverse kandidaten en draagt de uiteindelijke kandidaten voor.

Heb je vragen of wil je bijdragen? Stuur dan een bericht naar bestuur@d66amsterdam.nl.

Hieronder is informatie te vinden over diverse processen, termijnen en profielen. Bekijk hier een overzichtsdocument van deze informatie.

Permanente programmacommissie (PPC)

In aanloop naar de stadsraadverkiezingen schrijven we een conceptverkiezingsprogramma. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma, maar de permanente programmacommissie (PPC) schrijft het conceptprogramma. Dit doen we uiteraard samen met onze leden en met Weespers .

De PPC komt via 3 fasen tot haar eindproduct: ophalen, selecteren & schrijven. De publicatie van het conceptverkiezingsprogramma is uiterlijk 16 augustus 2021. Hierna kunnen leden amendementen indienen en zal het tijdens een Algemene Afdelingsvergadering voorgelegd worden ter besluitvorming.

Vragen over de PPC? Neem contact op met secretarissen politiek Anne Breure en Krista Jansen via politiek@d66amsterdam.nl. Wil je jouw inbreng, position paper of aandachtspunten met de PPC delen? Stuur dan een bericht naar ppc@d66amsterdam.nl.

Lijsttrekker en overige kandidaat-raadsleden

In 2021 kunnen leden van D66 in Weesp zich kandideren als lijsttrekker of als kandidaat-lid voor de bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp-Driemond.

De lijsttrekker kan zich kandideren 1 april tot en met 30 april 2021. Een lijsttrekker heeft in Weesp steunbetuigingen nodig van 10 leden. De e-voting zal vervolgens plaatsvinden van 16 tot en met 30 mei 2021.

De overige kandidaten voor de bestuurscommissie kunnen zich kandideren van 15 juni tot en met 30 augustus 2021. De e-voting vindt plaats van 25 oktober tot en met 8 november 2021.

Bekijk hier het door de leden vastgestelde profiel voor lijsttrekker en overige kandidaten.

Er zal in de eerste helft van 2021 een bootcamp plaatsvinden voor geïnteresseerden in het raadslidmaatschap. Heb je vragen over de kandidatuur of heb je zelf ambities om raadslid te worden die je met ons wil bespreken? Neem dan contact op met onze Vicevoorzitter Organisatie, Marinka Lipsius via organisatie@d66amsterdam.nl. We moedigen iedereen aan om vrijblijvend met ons in gesprek te gaan over mogelijke ambities.

Lijstadviescommissie (LAC)

De lijstadviescommissie (LAC) stelt voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op. De leden van de afdeling worden door middel van dit lijstadvies geadviseerd over een mogelijke volgorde van de kandidatenlijst. De LAC houdt voor de kieslijst rekening met een afspiegeling van de Weespse samenleving in al haar facetten. We streven naar een fractie waarin dit is terug te zien. Het gaat hierbij om diversiteit op het gebied van onder andere leeftijd, gender, culturele, geografische en sociale achtergrond, competenties en ervaring. Een goede balans tussen overtuigingskracht en relativering, lange (termijn) visie en actie, verbinden en uitdagen. De LAC streeft naar een hoogstaande lijst met een balans tussen persoonlijke kwaliteiten en teamkwaliteiten. De LAC zal niet met werkzaamheden beginnen voordat de lijsttrekker verkozen is.

Samenstelling commissie

Het lijstadvies wordt opgesteld door;

  1. Een lid van het Afdelingsbestuur en,
  2. De lijsttrekker van de verkiezingen (Weesp).

Zij laten zich adviseren door één of meer externe adviseurs, waaronder een lid/de leden van
de Permanente Talentencommissie.

Opdracht commissie

De LAC beoordeelt de kandidaten op basis van het kandidatenprofiel dat door de afdelingsvergadering is vastgesteld. De LAC houdt rekening met een juiste afspiegeling van de Weesper samenleving bij gelijke geschiktheid van kandidaten. De LAC streeft naar een zo groot en goed mogelijke lijst, voornamelijk binnen het verkiesbare deel. De LAC vraagt de kandidaten naar integriteit, en de intentie om 4 jaar te blijven zitten. Om een open en transparante werkwijze te bewerkstelligen stelt de LAC daartoe vooraf heldere procedures op en deelt deze uiterlijk op 13 juni 2021 ter kennisname met de AAV.

Wethouder(s) en wethoudersadviescommissie (WAC)

Opdracht en werkwijze

De wethouderscommissie stelt, na overleg met de top 15 van de stadsraadverkiezingen kandidatenlijst, het profiel voor wethouders en dagelijks bestuurders vast en publiceert deze. De wethouderscommissie selecteert op basis van het profiel, de motivatiebrieven en de eventuele verstrekte functioneringsverslagen de kandidaten waarmee de commissie tenminste één gespreksronde zal voeren.

De wethouderscommissie voorziet de fractie van mondeling advies over de kandidaten die hiervoor toestemming geven. In het advies brengt de wethouderscommissie een volgorde van geschiktheid van de kandidaten aan en geeft het een indicatie voor passende portefeuilles. Het advies is niet bindend en wordt ter kennis gebracht aan de betreffende fractie geldend na de verkiezingen.

De WC houdt bij het doorlopen van het proces rekening met de gevoeligheden die bij dit proces komen kijken en is gehouden aan strikte geheimhouding.

Weesp zal, net als bij de AVC, gebruik maken van de WAC van de afdeling Amsterdam.

Samenstelling

In de wethouderscommissie zal ten minste zitting nemen:

  1. een bestuurslid van de afdeling als secretaris van de commissie
  2. de lijsttrekker (of een andere kandidaat van de stadsraadverkiezingen kandidatenlijst indien de lijsttrekker zich kandidaat wil stellen voor de positie van wethouder en/of dagelijks bestuurder)
  3. twee personen met (politieke/bestuurlijke) ervaring, niet per definitie uit de afdeling

De ledenvergadering mandateert het bestuur om de posities in te vullen. Het bestuur deelt uiterlijk 31 december 2021 de samenstelling van de wethouderscommissie per mail mede aan de leden en op de eerstvolgende ledenvergadering na samenstelling.

Wijze waarop geïnteresseerden voor de positie van wethouder of lid Dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Weesp zich kunnen melden:

Kandidaten kunnen per mail (wac@d66amsterdam.nl) hun interesse melden tot en met 6 maart 2022, door middel van het insturen van een motivatiebrief met CV. Indien de kandidaat eerder politiek vertegenwoordiger is geweest kan de kandidaat conform artikel 11.6 AR in dezelfde mail het bestuur toestemming verlenen de verslagen van zijn/haar functioneren zoals bedoeld in artikel 7.3 sub e. AR aan de wethouderscommissie te doen verstrekken.

Afdelingsverkiezingscommissie (AVC)

De verkiezingscommissie wordt door de ledenvergadering ingesteld voor het waarborgen van een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor de procedures die gelden voor het samenstellen van de kandidatenlijst. De verkiezingscommissie is belast met:

  1. Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier.
  2. De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden.
  3. Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan.
  4. De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.

Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn voor de kandidatenlijst en met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie (art. 2.5 lid 6 HR).

De leden van de AVC zijn, Sabrina van Eijs, Boudewijn Oranje, Jorn van Breukelen, Kees Bezemer, Freek van der Meer, Jolien van Woudenberg, en Eddie Pelle. Secretaris (A. Doijer) is de vertegenwoordiger vanuit het bestuur.

Campagne

Uiteraard kunnen we een campagne niet voeren zonder jouw hulp! Wil je meehelpen met de campagne? Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over de campagnestrategie, canvassen (langs de deuren gaan), flyers bezorgen of meehelpen met de online communicatie (video, content of sociale media)?

Neem dan contact op met Jacco Jochemsen (via: campagne@d66amsterdam.nl) en Alexander Janssen voor communicatie (via: communicatie@d66amsterdam.nl).

Evaluatiecommissie (EC)

De evaluatiecommissie (VEC) evalueert het proces van deelname aan de verkiezingen. De exacte scope van de evaluatie zal worden beschreven in het instellingsbesluit van de EC die nog aan de leden zal worden gepresenteerd.

De leden van de EC worden nog bekend gemaakt.

Andere vragen?

Heb je vragen over de stadsraadverkiezingen van 2022? Neem contact op met ons via bestuur@d66amsterdam.nl. We helpen graag en denken graag met je mee.

Hieronder staan de deelnamenbesluiten van Weesp. Daarin staat additionele informatie m.b.t. kandidatuur eisen en profielen.

Deelnamebesluiten Weesp