Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 april 2021

D66: groen licht voor bouw Kostverlorenlocatie

Negen jaar. Dat is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Weesp. De verdeling van sociale huurwoningen vindt plaats via Woningnet. Als je daar nu op kijkt: niet 1 woning in Weesp beschikbaar. Jongeren kunnen misschien op hun 27ste of 28ste in aanmerking komen voor een woning. Ouderen kunnen niet verhuizen uit hun te grote en te bewerkelijke huis. Jonge gezinnen wachten op die doorstroom. Dit moet om honderden mensen gaan.

Sociale woningbouw
Met de nieuwbouw op de Kostverlorenlocatie voegt Ymere 66 appartementen toe aan de sociale woningvoorraad van Woningnet. Voor ouderen en starters. Die 66 appartementen kunnen tientallen andere sociale huurwoningen vrij spelen. Om die sociale huurwoningen financieel haalbaar te maken – een kader dat door de landelijke overheid wordt gesteld – moet een woningbouwcorporatie de bouw daarvan combineren met woningen waar wel winst op wordt gemaakt. Het voorstel is om dat te doen met appartementen boven het winkelcentrum Hogewey.

Aanpassingen
Er is sinds de sloop van de vorige Kostverlorenflat van 9 bouwlagen en 25 m hoogte veel onduidelijkheid geweest over de nieuwbouw. In overleg met de betrokken omwonenden, die terecht vinden dat de plannen zo goed mogelijk moeten worden ingepast in hun leefomgeving, heeft Ymere de plannen van twee bouwblokken tot een bouwhoogte van 5 verdiepingen teruggebracht en de nieuwbouw boven het winkelcentrum ook bepaald op 5 verdiepingen.

Kaders
Voor de nieuwbouw heeft de raad op 30 juni 2016  ruimtelijke kaders voor de (her)ontwikkeling vastgesteld. Kort samengevat betekent dit:

  1. Eventueel verloren groen elders in het gebied gecompenseerd dient te worden;
  2. een samenhangend geheel met de omgeving dient te ontstaan;
  3. sprake dient te zijn van een ruimtelijk coherent geheel;
  4. een parkeerbalans zal moeten ontstaan die in evenwicht is met de omgeving;
  5. ontwikkelingen aan de Amstellandlaan/Plataanlaan een relatie hebben met het Meidoorneiland en het appartementengebouw aan de Papelaan;
  6. een maximale bouwhoogte heeft van 6 bouwlagen;
  7. ingezet moet worden op 1- en 2-persoons appartementen voor ouderen;
  8. minimaal 50% sociale huurwoningen gerealiseerd moet worden met een huur lager dan de hoge aftoppingsgrens.

Deze kaders zullen straks getoetst worden bij het ontwerp bestemmingsplan, dat ter vaststelling naar de raad gaat. Wij gaan er vanuit dat deze punten dan terug te vinden zijn.

Verschil van mening
Omwonenden zijn van mening dat aan het kader van de maximale bouwhoogte van 6 bouwlagen wordt overschreden. Het winkelcentrum zou niet 1 maar 2 bouwlagen zijn. In de overleggen tussen Ymere en de omwonenden zijn de gesprekken vastgelopen op dit verschil in perspectief. Omwonenden en Ymere staan tegenover elkaar, ook na inzet van mediation. En Ymere geeft aan dat de sociale huurwoningen niet gerealiseerd kunnen worden zonder 5 verdiepingen van appartementen.

Onzorgvuldige informatievoorziening
Het is betreurenswaardig dat in het verleden de indruk is gewekt dat ter plaatse laagbouw zou komen. Dergelijke toezeggingen zijn zonder onderliggende plannen onverantwoord. De informatievoorziening vanuit de gemeente naar omwonenden heeft tekort geschoten. In 2019 heeft het laatste gesprek tussen gemeente en omwonenden plaatsgevonden. Onlangs zijn de bewoners te laat geïnformeerd over het bespreken van dit raadsvoorstel in de commissie Stadsontwikkeling en beheer (SOB).  Wij betreuren dit ten zeerste en vragen ons af of dit een patroon is. Hetzelfde gebeurde ook op het laatste moment bij bouwplan Prinses Irene.  Hoewel we participatie hoog in het vaandel hebben staan, lukt het maar niet de informatievoorziening tijdig en adequaat te organiseren. Tussen de laatste bijeenkomst en nu zit 2 jaar! Gelukkig heeft een aantal vertegenwoordigers zich tijdens de commissie SOB laten horen. Maar, mensen die jaren en jaren wachten op een nieuwe woning, mogen niet de dupe worden van een gebrekkige informatievoorziening van de gemeente. De gemeente moet de informatievoorziening beter uitvoeren. Per direct.

Risico’s en gevolgen
Als we het voorliggende plan van Ymere afwijzen op de interpretatie van 1 bouwlaag dan heeft Ymere aangegeven dat zij de gemeente aansprakelijk zal stellen voor een half miljoen euro planschade. Dit is een onverantwoord financiële risico. Bij een nieuw plan kan Ymere een vergunning aanvragen binnen het huidige bestemmingsplan om een flatgebouw te realiseren van 9 verdiepingen met 25,5 meter hoogte, zowel op het terrein achter het winkelcentrum als op het winkelcentrum. Een dergelijke invulling zou niet in het belang van de omwonenden zijn.

Groen licht voor sociale woningen
Ondanks deze risico’s wil D66 het raadsvoorstel op zijn eigen merites bekijken en oordeelt zelfstandig of de voorgestelde wijziging past binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders en een belangrijke toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de gebouwen die er destijds stonden. Wij komen tot de conclusie dat dit het geval is. Wij vinden dat het realiseren van de gestelde kaders een kwalitatieve verbetering betekent ten opzichte van wat er stond. Het volkshuisvestingsbelang en derhalve het belang voor inwoners van Weesp om dit te realiseren, weegt zwaarder dan het belang van de bewoners, die nu bezwaar maken.
Kortom wij stemmen in met het raadsvoorstel en het ontwerpraadsbesluit.