Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 oktober 2021

Omgevingsvisie Weesp: liever wendbaar dan behoudend

Onder de noemer Eeuwenoud en toekomstvast ligt er een omgevingsvisie Weesp 2050. Het geeft een goed beeld van hoe Weesp er voorstaat, hoe ingezet beleid wordt voortgezet, met wat uitstapjes naar de toekomst. Er spreekt voor een groot deel eensgezindheid over wat we belangrijk vinden voor de toekomst van Weesp. Complimenten voor de schrijvers van het stuk en het college die dit ter besluitvorming aan de raad heeft uitgebracht .

Als D66 Weesp stellen wij onszelf de vraag of wij ons in deze visie herkennen. In welke mate draagt het bij aan een toekomstig bestendig Weesp, als onderdeel van Amsterdam. Is de Omgevingsvisie voldoende dynamisch om een constructief kader te bieden aan de grote ontwikkelingen waar we voor staan? Zetten we voldoende stippen op de horizon en maken we gebruik van de kansen die er vanuit Amsterdam zijn? Wonen Weespers over 30 jaar met plezier in Weesp? Bieden we voldoende kansen voor bedrijven en innovatie? Zijn we duurzaam genoeg? Is de stad leefbaar? Verschillende belangen, van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten we goed tegen elkaar afwegen. Voor D66 is een belangrijk doel leefbaarheid via evenwicht. We zullen ons en de stad voortdurend moeten aanpassen aan wijzigende omstandigheden.

Je kunt zeggen dat het tuintje in Weesp aardig is aangeharkt. We moeten echter niet nu met een boodschappenlijstje van wensen komen. D66 ziet daar de ruimte voor in het Omgevingsplan en in de plannen van het gebiedsgericht werken. Wij kiezen ervoor om bij de Omgevingsvisie onze visie in beeld te brengen, dus stippen op de horizon. Wat is er vanuit kansen nodig om echt toekomstbestendig te zijn? En dan vinden wij dat er aan deze Omgevingsvisie nog wat plussen kunnen worden toegevoegd. Zeker in relatie tot Weesp als onderdeel van Amsterdam. De eigenheid van Weesp blijft, maar wel als volwaardig onderdeel van Amsterdam. Niet  naar binnen gekeerd maar een volwaardig stadsgebied van Amsterdam samen met Driemond.

Wij zien natuurlijk de druk op de woningbouw, op de behoefte van intensiveren en uitbreiden van bedrijfsruimtes, de druk op het behoud van het schaarse groen en de wens om dat te versterken en uit te breiden. We zien de druk op de openbare ruimte waardoor de leefbaarheid in het gedrang komt. Bij elke keuze gaat het om evenwicht. Niet alles kan. Dat betekent dat we vanuit grote ontwikkelingen – demografie en klimaat – flinke uitdagingen hebben om dit het hoofd te kunnen bieden. Welke bijdrage levert de stad Weesp als onderdeel van Amsterdam. Wat is de toegevoegde waarde van keuzes in Weesp voor die grote vraagstukken?

In de Omgevingsvisie staan 4 ruimtelijke vragen, die ook vanwege hun onderlinge samenhang een essentiële rol spelen. Woningbouw vanuit inbreiding, economische groei op de schaal van Weesp. Klimaatneutraal als ontwikkelrichting. Een leefbare stad met meer ruimte voor groen en fiets, minder voor de auto. Deze vraagstukken hebben een nauwe relatie met het te behandelen groenbeleidsplan en het mobiliteitsplan. Onze opmerkingen gelden deze evenzeer voor deze plannen en nog uit te werken plannen.

  1. Inbreiding woningbouw

Gezien de schaarse ruimte is het logisch om locaties die geschikt zijn bij bestaande bebouwing te gebruiken. Wij beseffen ons terdege dat de schaarse ruimte aan groen hierbij in gedrang kan komen. Ook tegen de achtergrond van een leefbare stad moet die afweging plaatsvinden. De oplossing van de woningbehoefte is een zaak van rijk, provincie en het lokale bestuur. Dus we moeten verder kijken dan alleen de grenzen van Weesp. Dat betekent wellicht dat bepaalde locaties niet of minder kunnen doorgaan en alternatieven gezocht moeten worden buiten de grenzen van het stadsgebied Weesp. Inbreiden moet niet leiden tot verregaande verstening van Weesp.

D66 Weesp is niet perse tegen hoogbouw. Meer dan 6 bouwlagen roept in de fractie van D66 wel de nodige weerstand op . Gezien de ervaringen zullen wij bij de bouwplannen stationsgebied aan de Irenelaan (Cacao kwartier) een goede afweging moeten maken tussen de verschillende deelbelangen. Acceptatie is alleen mogelijk als het nodige groen aanwezig blijft of versterkt wordt. En dan hebben we het niet over robuust groen. Aspecten zoals geluid, stikstof en mobiliteit spelen daarbij een rol. Wij pleiten niet voor een Manhattan aan de Vecht. Behoud het waardevolle karakter van Weesp. We verwijzen naar Diemen waar elke millimeter is volgebouwd en verworden is tot  een stedelijke versteende omgeving. Dat willen wij niet voor Weesp.

In dat kader missen wij in de Omgevingsvisie een stevige visie op stadsvernieuwing. Veel woningen naderen staan alle lange tijd in Weesp. Er valt op dat punt veel te leren van Amsterdam. Woningen bouwen om zogenaamde verhuisketens in gang te zetten, spreekt ons aan, maar we verwachten er geen wonderen van. Wij pleiten ervoor bij alle plannen de nodige ruimte voor middenhuur te creëren.

Vanuit ontwikkelingen voor specifieke groepen vinden wij dat een Woonzorgvisie onvoldoende is geïntegreerd in de Omgevingsvisie. De komende jaren moeten alle gemeenten een concrete analyse van lokale opgaven op gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid van ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte maken. En daar zullen conclusies uitkomen voor de gebouwde omgeving.

  1. Economische groei

Als onderdeel van Amsterdam zijn wij er groot voorstander van dat de omgevingsvisie van Amsterdam naadloos aansluit bij Weesp. Er is veel expertise in Amsterdam. Door wisselwerking kan er kruisbestuiving tussen deelraden en ons stadsgebied plaatsvinden. Bij iedereen is immers de ruimte schaars en is er behoefte is aan uitbreiding. Duurzaamheid en innovatie zijn wat ons betreft essentieel. Bijvoorbeeld bij upgrading van het bedrijventerrein in Noord. Ook het gebied aan de Nijverheidslaan moet daarbij bekeken worden. Weliswaar wordt de A1 locatie genoemd als potentieel gebied voor bedrijven, maar het is de vraag of dit gebied in kader van de ecologische hoofdstructuur wenselijk is.

  1. Klimaat

Duurzaamheid is een ruim begrip. Goed dat we toewerken naar een klimaatneutraal Weesp. Maar voor een leefbaar Weesp is er meer aan de horizon. Zo zijn er talrijk milieuvraagstukken, zoals geluidshinder, fijnstof, straling die de leefbaarheid van Weesp aantasten. Wat te denken over de toenemende geluidhinder van Schiphol,  de fijnstofproblematiek, klimaatadaptie, (verdroging is ook een probleem) en straling door 5G masten. Stuk voor stuk vraagstukken die een oplossing vragen. In kader van de stikstofproblematiek is het goed na te denken op welke wijze de agrarische sector in onze buitengebieden wordt ingericht. Dus een transformatie.

  1. Leefbaarheid

Een leefbare stad kenmerkt zich door aanwezigheid van voldoende groen. Ons groen is door de aanwezige verstedelijking schaars. Hier moeten we zuinig op zijn. Gelukkig beschikt Weesp in voldoende mate over buitengebieden. De verbinding tussen de Diemerscheg  en het Naardermeer zou wat ons betreft meer verbinding en bescherming mogen hebben. Daarnaast vinden wij het een goede zaak dat als je het hebt over positieve gezondheid aandacht besteedt aan een gebruik van buitenruimte, bijvoorbeeld voor het behoud en het uitbreiden van losloop gebieden voor honden en het uitbreiden van bankjes voor senioren.

De toename van inwoners onder andere door Weespersluis geeft ook een druk op de openbare ruimte. De binnenstad is hierbij een extra aandachtsgebied, waarbij aandacht moet zijn voor de inrichting met een intensiever gebruik. Het openbaar vervoer zou wat ons betreft richting Zuid-Oost uitgebreid mogen worden. In de avonduren en in het weekend is er geen goede verbinding. We kunnen daarbij niet wachten op een eventuele metroverbinding.