Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 oktober 2021

Conceptverkiezingsprogramma D66 Amsterdam Weesp

D66 Amsterdam Weesp presenteert een conceptverkiezingsprogramma voor de Bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp op 16 maart 2022. Op maandagavond 1 november 20.00 uur gaat lijsttrekker Ron Anches bij de Golfbaan Weesp in gesprek met leden en belangstellenden over de plannen voor Weesp. De ambities van D66 Amsterdam Weesp kunnen door leden van D66 nog worden bijgesteld. Dit levert een definitief verkiezingsprogramma op.

Ron Anches: “Wij geloven dat er voor de inwoners Weesp en Driemond veel verandert én dat veel inwoners de behoefte hebben dat er weinig moet veranderen. Verschillen tussen mensen zijn vaak de dingen die het leven zin geven. Als partij zien wij het als onze verantwoordelijkheid om continu op zoek te gaan naar overeenkomsten. Om deze reden hebben wij besloten om in ons verkiezingsprogramma onze visie op de toekomst te delen. Als mensen goede redenen hebben om een keuze te maken voor D66, dan maken zij die ook. D66 wil de inwoners van Weesp en Driemond goede keuzes bieden.”

Dicht de politieke kloof tussen burger en bestuur: nabijheid van bestuur
De Amsterdamse situatie met verschillende buurten, wijken, stadsdelen en de centrale gemeente is uniek voor Nederland. Buurten weten vaak het beste wat goed is voor hun wijk of stadsdeel. D66 onderschrijft de veertien waarden van Weesp en zorgen voor een goede integratie in de gemeente zonder de afstand tussen burger en bestuur te vergroten.

Bestuurscommissie Weesp
Mocht de kiezer daartoe besluiten, dan neemt D66 Amsterdam Weesp verantwoordelijkheid vanuit de nieuwe Bestuurscommissie. D66 Amsterdam Weesp doet dat door relatie op basis van vertrouwen tussen bestuurscommissie en inwoners. Inwoners en ondernemers hebben aan de voorkant van plannen informatie nodig én verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de eigen omgeving. Daarom is D66 voorstander van het voortzetten van Weesp begroot. Om de bestuurscommissie tot een succes te maken, zien wij in aanloop naar de evaluatie in 2025 een jaarlijkse audit als een hulpmiddel.

D66 Amsterdam Weesp – ambities voor 2022-2026

Wonen: ambitieus en daadkrachtig
Het recht op een huis, staat door de woningcrisis onder druk en dat is onacceptabel. D66 gelooft dat iedereen in Amsterdam – en het stadsgebied Weesp – dezelfde kans moet hebben op een huis. Niet alleen arm of rijk maar juist ook het middensegment, dat is absolute topprioriteit. In de komende jaren groeit Weesp, vooral door de nieuwbouwwijk Bloemendalerpolder. Hiervoor moeten infrastructuur en voorzieningen in heel Weesp worden aangepast.

Wonen en werken in Weesp: rechtvaardig en leefbaar
Weesp samen met Driemond is geen eiland. De inwoners van Weesp hebben op allerlei verschillende manieren te maken met de dynamiek van de regio: wonen, recreëren, werk. D66 Amsterdam Weesp wil de kracht van Amsterdam benutten om de leefbaarheid in Weesp te behouden en te versterken.

 • D66 Amsterdam Weesp staat voor een veilige samenleving.
 • Alle inwoners hebben een stem. Ook de stem van kinderen in ons Stadsgebied doen er toe. Het is een taak van de bestuurscommissie om ook naar minderjarigen te luisteren. De jeugd heeft de toekomst en het is onze taak om die toekomst kansrijk en eerlijk samen te bouwen.
 • D66 Amsterdam Weesp staat voor rechtvaardig wonen met aandacht voor het middensegment, antispeculatie en handhaving op oneigenlijk gebruik. Extra aandacht is nodig voor het wonen van groepen, die in de huidige situatie in de knel komen: starters, ouderen, mensen met een laag inkomen en mensen met een beperking.
 • Een creatieve en transparante invulling van de Omgevingsvisie is nodig als het gaat om bouwen in Weesp. We doen dit door slimme stadsvernieuwing met aandacht voor het versterken van de leefbaarheid in dat gebied en het binnen de omgevingsvisie transformeren van kantoorgebouwen naar wonen.
 • Verbinding draagt bij aan samenhorigheid. Wij blijven graag met elkaar verbonden door onze cultuur binnen het Stadsgebied. Inwoners voelen zich verbonden door sport en kunst en cultuur verrijken ons leven. Verenigingen en stichtingen hebben een cruciale maatschappelijke functie en moeten kunnen rekenen op ondersteuning met kennis en financiën.
 • Wij geven ruimte voor nieuwe initiatieven die een positieve bijdragen leveren aan onze samenleving.
 • Kennis is macht wordt vaak geroepen. D66 Amsterdam Weesp wil inwoners toegang geven tot kennis zodat zij deze kunnen toepassen in hun dagelijks leven om in hun kracht te staan. Om de juiste paden binnen Amsterdam te bewandelen, moet de kennis die daarvoor nodig is laagdrempelig toegankelijk zijn. D66 Amsterdam Weesp zet zich in voor het verder versterken van buurtkamers en een volwaardige vestiging van de Bibliotheek voor hulp en ondersteuning aan inwoners.
 • In Weesp zijn we trots op ons erfgoed. We werken toe naar een openbare bestemming van het stadhuis van Weesp met een uitbreiding van het museum en andere culturele functies.
 • We staan sterk voor maatschappelijke tradities, zoals de Triatlon, Vechten op de Vecht en Sluis en Bruggenfeest, binnen hedendaagse kaders. Wij zijn voor een mooie en bovenal veilige vuurwerkshow met Oud en Nieuw.

Klimaat: do or die
We zitten in de grootste crisis ooit. Een crisis die zo allesomvattend is dat het aan de basis ligt van alle andere problemen en zorgen in de stad. Dit is de deciding decade. Dit is het moment om nog in te grijpen. Wij kunnen de klimaatcrisis nu nog afwentelen. Het is do or die. D66 heeft de ambitie de doelstelling voor CO2-reductie te verhogen: van 55% naar 60% in 2030. We staan hierbij voor klimaatrechtvaardigheid.

Duurzaam Weesp
D66 Amsterdam Weesp verbindt zich aan de klimaatdoelstellingen van Amsterdam: energieneutraal in 2050 en een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030. Klimaatadaptatie met groen en waterbeheer draagt bij aan gezonde en leefbare wijken. En de energietransitie moet zodanig worden uitgevoerd dat de kosten voor inwoners en ondernemers eerlijk worden verdeeld.

 • D66 Amsterdam Weesp staat voor de hoogst mogelijke versnelling van de energietransitie voor inwoners en ondernemers. Niet alleen vanwege het beperken van de klimaatverandering, maar ook vanwege inkomens- en concurrentie-effecten. De al aanwezige ruimhartige ondersteuning in Amsterdam moet zo spoedig mogelijk beschikbaar zijn voor inwoners en ondernemers en Weesp. Onze eigen goede ideeën, zoals de energiecoaches, willen we houden.
 • Binnen Weesp zien wij lopen, fietsen en OV als de belangrijkste vervoersmethoden. Hiervoor zijn investeringen nodig in de fiets- en OV-netwerken, niet alleen naar Amsterdam, maar ook met de Gooi- en Vechtstreek. Wij zien kansen in de ontwikkeling van deelauto’s en willen dat met parkeren ondersteunen. Elektrisch rijden heeft de toekomst. Integreer het opladen bij de aanleg van nieuwbouw en stimuleer snel laden bij de bestaande tankstations.
 • De nieuwe ontsluiting van Weesp naar de A1 moet niet alleen spoedig uitgevoerd worden, maar ook met aandacht voor de circulatie door Weesp. Veiligheid van kinderen en jongeren is daarbij een kritische randvoorwaarde.
 • Het ingezette parkeerbeleid moet regelmatig met betrokken inwoners worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Het parkeergedrag in de wijken waar niet betaald wordt, moet gemonitord worden op parkeerdruk en overlast. Alle bestaande grotere parkeerterreinen, bij sportvelden, op bedrijventerreinen en bij het Station kunnen met zonnepanelen worden overkapt. Kansen hiervoor moeten actief worden benut en organisatorische ondersteuning vanuit de stad Amsterdam aangeboden.
 • D66 Amsterdam Weesp wil zuinig zijn op ons groen. Wij willen dat het Weesper groen, zoals is vastgelegd in de Omgevingsvisie, beschermd wordt door de ecologische hoofdstructuur van Amsterdam en de ontwikkeling van onze buitengebieden verbinden met het Naardermeer. Dit betekent een visie op de transitie van de agrarische bedrijvigheid in dit gebied. Wij zijn en blijven tegen verdere uitbreiding van woningbouw in de buitengebieden en polders.

Onderwijs: geef alle talenten de kans die ze verdienen
Onderwijs is voor D66 onverminderd belangrijk. Zowel voor jongeren als volwassenen die zichzelf willen ontwikkelen: alle Amsterdammers en Weespers verdienen het om gezien te worden om wie ze zijn en hun talenten, en de kans te krijgen deze optimaal te ontplooien. Vanwege de fusie met Amsterdam doen de zeven basisscholen in Weesp mee met het stedelijk toelatingsbeleid van Amsterdam. De nieuwe manier van toelating geldt voor alle kinderen in Weesp die vanaf 1 september 2018 geboren zijn. Zij gaan vanaf augustus 2022 naar de basisschool.

Opgroeien en leven in Weesp; dichtbij, eerlijk, gezond

Weesp mag zich verheugen in een goed scholenaanbod, met kansengelijkheid als uitgangspunt. Er zijn zorgen over de capaciteit van de kinderopvang en de toekomstige capaciteit van basis- en voortgezet onderwijs. D66 Amsterdam Weesp zet zich in om voor een goed evenwicht tussen kwaliteit en kwantiteit. Anticiperen en acteren zal een belangrijk aspect zijn om de verwachte groei te verwelkomen. Ruimte maken voor alle Weespers begint nu.

 • Alle Weesper kinderen en jongeren moeten een plek in Weesp kunnen krijgen voor kinderopvang, onderwijs, kunnen sporten, een zwemdiploma halen en veilig naar school kunnen fietsen. Dit stelt eisen aan de infrastructuur van een groeiend Weesp.
 • D66 Amsterdam Weesp staat voor de meest ruimhartige ondersteuning aan kinderen uit gezinnen met lage inkomens. Niet alleen het aanbod moet passend zijn voor de behoeftes van opgroeiende kinderen. Het verlenen van de juiste hulp voordat de schuld ontstaat is wat ons betreft de manier om inwoners in bescherming te nemen van de gevolgen van (ongezonde) schulden.
 • Behalve goed georganiseerde en toegankelijke zorg via onze wijkteams is aandacht voor preventie nodig. Voorkomen is in dit geval echt beter dan genezen. Uitbreiding van rookvrije zones, actief werken aan een rookvrije generatie, ondersteuning bij overgewicht, eenzaamheid en andere ziekmakers moeten een plek hebben in het gemeentelijke beleid. Ook op het niveau van het stadsgebied is D66 Amsterdam Weesp voorstander van een lokaal preventieakkoord.
 • Weesp Stressvrij: Het ontwikkelen van stressvrije zones in samenwerking met de inwoners is waar wij aan gaan werken. In plaats van wat niet mag in een bepaalde zone werken wij graag samen naar zones waar dingen mogen, alles in teken van “Weesp Stressvrij”. Dit is nodig om ontstressen uit ons drukke en stressvolle dagelijkse leven. Inwoners met minder stress leven langer en dragen positief blij aan onze samenleving. De gevolgen van stress, overgewicht, eenzaamheid en andere ziekmakers mogen wij niet uit het oog verliezen en moeten een plek hebben in het gemeentelijke beleid. Ook op het niveau van het stadsgebied is D66 Amsterdam Weesp voorstander van een lokaal preventieakkoord.
 • Alle kinderen in Weesp leren over de geschiedenis van hun eigen stad door de samenwerking met het Museum Weesp.

D66 Amsterdam – Weespers gaan erop vooruit met Amsterdam

Wonen

 • Meer ondersteuning met verhuizingen naar beter passende woningen. We willen dit in heel Amsterdam stimuleren, door een hogere verhuispremie, professionele wooncoaches, een publiekscampagne en samenwerking met de regio.
 • Niet speculeren maar wonen. We zorgen voor opkoopbescherming van goedkope en middeldure huizen in de hele stad door middel van de woonplicht. Waar mogelijk zorgen we voor een antispeculatiebeding bij de verkoop van woningen.
 • Meer wonen en geen leegstaande kantoren of winkels. We zorgen dat er in bestaande gebouwen gewoond kan worden door transformatie van kantoren of winkels tot woningen, door panden op te toppen met bijvoorbeeld lichtere houten constructies, wonen boven winkels uitbreiden en intensiveren, en locaties waar (nog) geen permanente woonbestemming op kan tijdelijk voor wonen te bestemmen.
 • Makkelijker maken voor starters en huidige huurders om een huis te kopen van corporaties en voorrang bij middenhuur als je een sociale woning achterlaat.
 • We breiden de voorrangsregelingen voor maatschappelijke beroepen fors uit. Zeker voor docenten om zo het lerarentekort te lijf te gaan.

Klimaat

 • Isoleren vermindert ons energieverbruik en levert flinke financiële besparingen op. D66 wil voor heel Amsterdam en voor het stadsgebied Weesp een grootstedelijk circulair isolatieprogramma.
 • We verdubbelen de korting die gegeven kan worden op de leges voor een omgevingsvergunning bij een duurzame verbouwing: van maximaal €25.000 per project naar €50.000 per project.
 • Geen dak onbenut. D66 Amsterdam wil een GroeneDaken-fonds! De gemeente moet een GroeneDaken-fonds opzetten waarin Amsterdammers een aandeel kunnen kopen. Zij ontvangen hierop jaarlijks een rendement zodat het een aantrekkelijke investering is voor Amsterdammers.
 • De honderd grootste daken van Amsterdam zijn goed voor 15% van het totale potentieel aan Amsterdamse zonne-energie. Met elk van deze honderd bedrijven en instellingen wordt een plan van aanpak gemaakt voor zonne-energie op de daken.
 • We werken hard aan een groenere stad met meer ruimte voor water. Deze klimaatadaptatie maakt de stad aangenamer en brengt verkoeling in de zomer.
 • Draagvlak voor de klimaatplannen en energietransitie is cruciaal. We betrekken inwoners bij ingrijpende beslissingen in hun leefomgeving en zorgen ervoor dat informatie begrijpelijk, toegankelijk en goed beschikbaar is.
 • Voor elk gebied in de aardgasvrije wijken-aanpak komt er een burgerberaad om mee te kijken en zelf voorstellen te doen op het gebied van communicatie, techniek, spelregels, governance en onderzoek.

Kansengelijkheid

 • Waar je wieg staat, bepaalt je kansen in het leven. D66 wil dat tegengaan.
 • We staan voor een veilig studieklimaat. We strijden tegen discriminatie in het onderwijs en zetten ons in voor betere representatie in zowel het lerarenbestand als lesstof. We breiden de sociaalpsychologische hulp aan alle Amsterdamse jongeren en studenten uit.
 • We zetten de voorschool voor bredere doelgroepen voort en zorgen voor heldere, proactieve informatievoorziening in de hele stad om het aantal deelnemers te vergroten.
 • Amsterdam loopt voorop met haar mbo-agenda. Daar is D66 trots op. We intensiveren de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven, inclusief het MKB, – ook in het stadsgebied Weesp – om (snuffel)stages, bezoeken en een buddy-systeem op te zetten, zodat iedereen de kans krijgt om zijn leefwereld en netwerk uit te breiden.
 • We sluiten stage-akkoorden af met grotere werkgevers in de stad. We promoten en waarderen het mbo-onderwijs als hét beroepsonderwijs en laten de termen hoger en lager onderwijs los.