Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 november 2021

Algemene beschouwingen voor 2022 D66 Weesp

Voorzitter, raadsleden, college, ambtenaren en alle andere betrokkenen,

Voor ons ligt de allerlaatste zelfstandige begroting van de gemeente Weesp. Als er iets duidelijk wordt met deze begroting, dan is dat is de immense inzet om alle bestuurlijke en ambtelijke processen van Weesp en Amsterdam in elkaar te vlechten. En dat gebeurt op zoveel punten met respect voor de afspraken in ons bestuurlijk akkoord en de 14 door Weespers opgestelde kernwaarden. Ik breng graag de erkenning voor dit werk over namens de fractie van D66 Weesp.

Bij het schrijven van de algemene beschouwing van 2021 heb ik die van 2020 er bij gehaald. Vorig jaar heb ik namens D66 stil gestaan bij de slachtoffers van de coronapandemie in Weesp. Volgens de cijfers van het RIVM zijn er in Weesp tot nu toe 23 burgers overleden aan Covid-19. Onze gedachten zijn bij hun families. Ook willen wij stilstaan bij het andere leed dat de pandemie aanricht, de chronisch zieken, de eenzaamheid, ondernemers en jongeren die beperkt worden in hun ontwikkeling. De gemeente Weesp doet, met ondersteuning met landelijke middelen, wat zij kan. Maar, alleen de samenkracht van onze gemeenschap zal dat leed enigszins kunnen verzachten.

Ook wil ik een andere beschouwing uit 2020 aanhalen. In 2020 konden we trots zijn op de raadsbrede samenwerking van alle politieke partijen in het belang van Weesp. Door die samenwerking lag er een bestuurlijk akkoord met Amsterdam op tafel. Weesp wordt na de herindeling per maart 2022 een zelfstandig stadsgebied met een bestuurscommissie van 11 gekozen leden. De Amsterdamse situatie met verschillende buurten, wijken, stadsdelen en de centrale gemeente is uniek voor Nederland. D66 Weesp is er trots op dat het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam de veertien waarden van Weesp onderschrijft en voor een goede integratie in de gemeente zorgt zonder de afstand tussen burger en bestuur te vergroten. Daarmee staat het belang van Weesp in ieder geval op één politieke agenda van de stad Amsterdam. We zien met instemming meer ideeën en creativiteit rond de markering van de overgang van Weesp naar Amsterdam en ondersteunen de verschillende initiatieven daarvoor van harte.
D66 Weesp is trots op het feit dat wij bijna alle punten van ons verkiezingsprogramma uit 2018 hebben uitgevoerd in een tot voor kort collegiale setting.

Naar aanleiding van de begroting 2022 wil ik ingaan op drie speerpunten van D66: wonen, kansengelijkheid en klimaat.

Wonen
De wooncrisis is inmiddels in heel Nederland te voelen, en in de omgeving van de grote steden, met Amsterdam voorop, het sterkste. Wij hebben niet de illusie dat we in Weesp landelijk beleid kunnen kenteren. Er zijn simpelweg te weinig woningen voor mensen die in Weesp willen wonen, en dan vooral voor mensen die minder te besteden hebben, jongeren, starters, mensen met een laag en nu ook een midden inkomen. Zaak is het om dan de woningvoorraad die er is zo eerlijk en slim mogelijk te verdelen. En wat D66 Weesp betreft is dat een voorrangsregeling voor Weespers en voor mensen die economisch gebonden zijn aan Weesp. Uit de begroting blijkt dat dit zover als mogelijk binnen de daarvoor geldende regels wordt uitgevoerd. D66 Weesp vraagt om aandacht voor het communiceren, niet alleen voor de veranderende processen, maar ook van de resultaten – hoeveel Weespers hebben er jaarlijks een woning via Woningnet gekregen? Verder zien wij met instemming het invoeren van de zelfbewoningsplicht in Amsterdam en hopen dat dat, zodra dat kan, ook voor Weesp wordt ingevoerd.

Kansengelijkheid
Wat kansengelijkheid betreft, zijn er mede dankzij de al doorgevoerde harmonisatie met Amsterdam flink wat stappen gezet in de goede richting. Burgers van Weesp, die moeten leven van een uitkering, hebben meer armslag gekregen. De geschatte 600 kinderen die in Weesp opgroeien in armoede kunnen gebruikmaken van ruimere voorzieningen. Wat D66 betreft moeten we nu en straks met de bestuurscommissie alert zijn op de kansengelijkheid in de specifieke situatie van Weesp. Alle kinderen uit Weesp die dat willen moeten in Weesp naar school kunnen fietsen. Die kinderen moeten ook kunnen sporten, buitenspelen en deelnemen aan cultuur. Er komt meer ruimte voor voorschoolse educatie en voor het tegengaan van laag geletterdheid. Aandacht voor preventie, nu vanuit het lokale preventie akkoord en straks met een stevige lokale vertaling draagt bij aan kansengelijkheid. Informatie vanuit de gemeente in begrijpelijk taal is een voorwaarde om mee te kunnen doen. De stijgende kosten voor zorg en ondersteuning zijn gezien de vergrijzing deels onvermijdelijk, maar we zullen toch echt, in alle leeftijdsgroepen, de kraan ook een beetje dicht moeten draaien. Naast individuele verantwoordelijkheid kan een stad daaraan bijdragen door de buitenruimte geschikter te maken voor bewegen, door meer rookvrije gebieden in te richten en door passende gezondheidsvoorlichting waar mogelijk te ondersteunen.

Klimaat
De klimaatdoelstellingen zijn in de begroting van Weesp voor 2022 beperkt. Mogelijk is dat omdat die ambities vanaf maart 2022 op het niveau van de gemeente Amsterdam ingevuld gaan worden. D66 Weesp verbindt zich aan de klimaatdoelstellingen van Amsterdam: energieneutraal in 2050 en een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030. Klimaatadaptatie met groen en waterbeheer draagt bij aan gezonde en leefbare wijken. En de energietransitie moet zodanig worden uitgevoerd dat de kosten voor inwoners en ondernemers eerlijk worden verdeeld. Wij vinden dat de aanwezige ruimhartige ondersteuning in Amsterdam voor energietransitie zo spoedig mogelijk beschikbaar moeten zijn voor inwoners en ondernemers van Weesp. D66 Weesp wil nu en in de toekomst zuinig zijn op ons groen. Wij willen dat het Weesper groen, zoals is vastgelegd in de Omgevingsvisie, beschermd wordt door de ecologische hoofdstructuur van Amsterdam.

D66 Weesp ziet voor deze speerpunten een duidelijke lokale rol voor de bestuurscommissie weggelegd. Betrokkenheid en draagvlak onder burgers is een voorwaarde voor elk geslaagd beleid. In de komende maanden kunnen we daar vanuit de gemeenteraad van Weesp nog aan werken. D66 zal daar waar mogelijk nog een bijdrage aan leveren.