Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 november 2021

D66 Weesp: Symboolwethouder voor Amsterdam-angst

De fractie van D66 is van meet af aan tegen het aanstellen van een derde wethouder in de laatste paar maanden van het bestaan als een zelfstandige gemeente tot eind maart 2022. Wij zijn hier tegen, ongeacht de politieke kleur van die wethouder. Graag lichten wij ons standpunt toe.

  1. Kosten en baten van een derde wethouder.

In het voorstel raadscommissie bestuurlijke fusie zijn aandachtspunten benoemd, waarbij een goede informatievoorziening aan raad en inwoners een van de belangrijkste is. Op dit punt verschillen wij niet wezenlijk van de WSP en het CDA en de andere partijen in de raad. Wij zien dat naar de fusie toe een aantal vraagstukken opgelost moeten worden om een zo geruisloos mogelijke overgang naar de Bestuurscommissie te creëren. Wij hebben vertrouwen in het zittende college, dat zij doende zijn deze vraagstukken op te lossen. Het staat voor D66 niet van te voren vast dat er voor dit in zich zelf complexe vraagstuk maar één oplossing is. Maar het proces voor een derde wethouder lijkt niet om vraagstukken op te lossen ingezet te zijn, maar om een derde wethouder te benoemen. Dit proces is onzorgvuldig uitgevoerd en geeft weinig vertrouwen voor een constructieve samenwerking.

De benoeming van de derde wethouder heeft tot gevolg dat er naast salaris wachtgeld en pensioenverplichtingen ontstaan, dat ongeveer €120.000,— aan lasten tot gevolg zal hebben, dus zo’n € 30000,— per maand. Wij vinden aan het CDA en WSP ieder afzonderlijk de vraag gerechtvaardigd: wat krijgen we voor dat geld? Welke oplossingsrichtingen voor die informatiebehoefte ziet u voor zich in die ongeveer 16 werkweken? Hebt u misschien een plan klaarliggen? Wat mogen de burgers van Weesp en de Raad verwachten aan baten voor de uitgave van €30.000 gemeenschapsgeld per maand gedurende de laatste vier maanden van deze raadsperiode?

  1. De tweede invalshoek die wij willen belichten gaat over symboliek.

Wat krijgt Weesp met een derde wethouder? Het college heeft het werk onder controle, er ligt geen takenpakket voor een derde wethouder en als er een meerderheid is, is dat de krapst denkbare. Er is weinig tot geen draagvlak. De kansen op een echte raadsbrede aanpak zijn verkeken. De status van het college in de nieuwe samenstelling is onduidelijk nu de beoogde wethouder en de CDA  fractie hebben aangegeven het collegeakkoord niet te onderschrijven. Waar staat deze gelegenheidscoalitie dan wel voor?

Mogelijk kun je stellen dat het CDA in ruil voor een wethouderspost het Amsterdamse licht heeft gezien. En dat zij in het kader van een goede overgang er nu voor gaan zorgen dat de 43% van de tegenstemmers met betrekking tot de fusie met Amsterdam zich alsnog gehoord voelen. Dat zou een enorm winstpunt zijn. Wij zijn uitermate benieuwd naar de concrete voornemens hiervoor in 16 werkweken.

En dan komen we op een punt waar D66 in het algemeen wat minder goed in is. De emoties in en om de politiek. Als er namelijk geen aanwijsbare rationele baten zijn, dan moeten de baten emotioneel zijn. Er staan nog wat rekeningen uit, want het CDA had volgens de eigen voorzitter 3,5 jaar geleden al een wethouder moeten leveren. Mogelijk moeten angsten rond de fusie en het verlies aan zelfstandigheid en controle bezworen worden met een concrete stap, een concrete persoon. En via deze symboolwethouder zou dan de brug kunnen worden geslagen naar de toekomstige Bestuurscommissie en zelfs de inrichting van het dagelijks bestuur.

Alleen, daar zit nog een verkiezing tussen.  Het primaat is aan de kiezer. Die bepaalt of de toekomst van Weesp als stadsgebied van Amsterdam het meeste is gebaat met oude politiek. Of zullen Weespers het meeste hebben aan personen en aan partijen die bewijzen dat zij met open vizier kunnen samenwerken?

Bij D66 wordt onze visie en onze beslissingen bepaald door onze waarden. De politiek die we nu zien in Weesp staat ver af van onze kernwaarde open en transparant. En, we kunnen niet anders concluderen dat hier sprake is van symboolpolitiek. Een symboolpolitiek om Amsterdam-angst te bezweren.

Kortom, wij kunnen niet anders dan tegen de benoeming van een derde wethouder te stemmen. Wij wensen een nieuwe gelegenheidscoalitie wie dat dan ook zijn met welk programma zij ook maar in gedachten hebben succes en wijsheid in de komende maanden. D66 Weesp is oprecht diep teleurgesteld dat het ons niet gelukt is om een bijdrage te leveren aan een raadsbrede oplossing. Positief vinden we dat alle voors en tegens in de openbaarheid zijn afgewogen, zodat een ieder daar zijn of haar eigen conclusies uit kan trekken.

Tijdlijn coalitiecrisis Weesp – wat gebeurt er wanneer?
10 november 2021

Doel van deze tijdlijn is inzicht te geven in de loop van gebeurtenissen. Observaties zijn onvolledig, want alleen vanuit datgene wat de raadsleden Saskia ter Kuile en Rob ’t Hart hebben ervaren en gedaan. 20 en 21 oktober zijn de gebeurtenissen rond de coalitiecrisis besproken in respectievelijk de fractie en een ledenbijeenkomst van D66 Weesp, met vertegenwoordigers van D66 Amsterdam. De stappen tot en met 10 november zijn aangevuld. De tijdslijn is gedeeld met alle fracties van de gemeenteraad van Weesp. Hier zijn verder geen wijzigingen of aanvullingen op gekomen.

Voorafgaand

Half maart 2021
Léon de Lange geeft aan de functie van burgemeester van Landsmeer geaccepteerd te hebben. In afstemming met college, met coalitiepartners en met D66 Amsterdam wordt besloten om de functie van Léon de Lange niet in te vullen. Overwegingen zijn:
– De sollicitatieperiode voor een bestuurder van D66 kan pas gestart worden na de officiële benoeming van Léon de Lange door de Koning. Dit was uiteindelijk 19 april. Een dergelijke sollicitatieprocedure neemt bij D66 enkele weken in beslag. Plus voordracht, plus raadsvergadering. Dit zou een eventuele benoeming op zijn vroegst in juni plaatsen. Dat zou dan een benoeming voor maximaal 8 maanden zijn, met inwerken en vakanties een netto inzet van 6 maanden zijn. Deze inzet zou het recht op wachtgeld van 2 jaar met zich meebrengen.
– Het college geeft aan de taken te kunnen herverdelen. De fractie van D66 stemt in met deze oplossing.
– Het draagvlak in de Raad voor een wethouder van buiten Weesp is niet zeker.

Vanaf woensdag 25 augustus
Het vertrek van Astrid Heijstee is bekend. WSP geeft aan de vrijvallende wethouderspost te willen invullen. De coalitiepartners GL en D66 wijzen dit af op inhoudelijke gronden. Vanwege de relatief korte periode van half november tot eind maart – 21 weken – is het de vraag wat een kandidaat kan doen, met aftrek van inwerkperiode, kerstvakantie en voorjaarsvakantie. Er ligt geen taakopdracht of functieprofiel voor een nieuwe wethouder voor die periode. Er is geen voornemen om een dergelijke taakopdracht op te halen.

Dinsdag 14 september
In een coalitieoverleg, met WSP, GroenLinks en D66 wordt een mogelijk alternatief besproken, zoals een raadsbrede commissie. Na nogmaals afwijzing van het invullen van de opengevallen wethoudersplek komt WSP met het voorstel om een raadsbrede commissie in het leven te roepen , waarmee D66 en GL konden instemmen . Dat voorstel is later in de WSP fractie zonder opgave van reden afgewezen.

Dinsdag 28 september
WSP geeft aan toch door te willen met een wethouders kandidaat, vanuit het standpunt dat zij versterking van het college noodzakelijk achten. Zij geven aan hiervoor opties te onderzoeken.

Maandag 4 oktober – digitaal overleg tussen coalitie en college
Het college geeft aan versterking voor de bestaande dossiers niet noodzakelijk te achten. De drie leden van het college die doorgaan, burgemeester Bas Jan van Bochove, Carin Ogier en John Vos verklaren alle drie uit de voeten te kunnen met hun werkpakket tot aan de verkiezingen in maart 2022.

Dinsdag 5 oktober einde middag
Fractievoorzitter D66 Saskia ter Kuile heeft contact met een lid van de CDA fractie na signalen over een vermoede samenwerking tussen CDA en WSP. Deze bevestigt die samenwerking en schetst de door het CDA gezette stappen. Saskia ter Kuile licht direct haar fractiegenoot Rob ’t Hart in en coalitiegenoot GL. Tot dat moment zijn coalitiegenoten GL en D66 niet geïnformeerd door de WSP.

Woensdag 6 oktober ochtend
Fractievoorzitter WSP licht de coalitiegenoten GL en D66 in over de samenwerking tussen WSP en CDA voor het voordragen van de fractievoorzitter van de oppositiepartij CDA als wethouders kandidaat. Een eerste invulling van de taakopdracht wordt geschetst als ‘ombudsvrouw’ om met name de positie van verenigingen en stichtingen te versterken tijdens de overgang van Weesp naar Amsterdam.

Woensdag 6 oktober middag
D66 Weesp vraagt om advies bij enkele bestuurders en krijgt het advies om een open gesprek te organiseren met een externe gespreksleider. D66 volgt dit advies op en koppelt het voornemen terug aan coalitiegenoten GroenLinks en WSP. Zij reageren positief op het voornemen. D66 Weesp organiseert een open gesprek voor direct betrokkenen – fractievoorzitters WSP, GroenLinks, CDA, D66 en betrokken raadsleden op woensdag 13 oktober met een externe gespreksleider die wordt betaald vanuit het fractiebudget van D66.

Zondag 10 oktober en maandag 11 oktober
Saskia ter Kuile licht voorzitter en fractievoorzitter afdeling D66 Amsterdam in.

Dinsdag 12 oktober
De WSP zegt zonder opgaaf van reden het gesprek tussen WSP, GL, CDA en D66 af. Vervolgens informeert de WSP alle fracties van de gemeenteraad via een persbericht over de voordracht van de wethouderskandidaat. D66 Weesp heeft ruggespraak met het bestuur en fractievoorzitter van D66 Amsterdam. Daarop worden alle coalitie overleggen afgezegd, omdat het niet meer duidelijk is wie er in de coalitie zitten, en waar nog afspraken over zijn. Het standpunt van D66 over de situatie wordt afgestemd in de fractie en gepubliceerd op de website www.d66weesp.nl. Saskia ter Kuile informeert fractievoorzitters, burgemeester en griffie via de e-mail.

Donderdag 25 oktober – maandag 8 november
Op uitnodiging van de burgemeester is er op 25 oktober fractievoorzittersoverleg over de ontstane situatie. Afgesproken wordt een vervolgsessie te organiseren om verschillende opties bespreekbaar te maken. Deze vindt plaats 3 november. Deze bijeenkomst heeft geleid tot een vervolgsessie op 8 november. Voor deze sessie op 8 november ligt er een concept raadsopdracht voor, die erop neerkomt dat op basis van geformuleerde vraagstukken er een raadsbrede commissie in het leven wordt geroepen. Ondanks deze raadsbrede oplossing zetten WSP en CDA door met het benoemen van een derde wethouder.