Steun ons en help Nederland vooruit

Algemene Financiële Beschouwingen Begroting 2015

Voorzitter,

Algemene Financiële Beschouwingen gaan over geld en de plannen voor het komend jaar.

Wat deze twee zaken betreft kan ik kort zijn. De financiën zijn op orde, dankzij degelijk financieel beleid de afgelopen jaren. En wat de concrete plannen voor het komend jaar betreft? Die zijn er niet.

En dat is een teleurstelling. Na het aantreden van de huidige coalitie in mei heeft D66 geprobeerd een debat te starten over de plannen die in het coalitieakkoord staan. Wij zijn van mening dat deze plannen ondoordacht zijn en de gemeente Weesp heel veel geld gaan kosten.

De boodschap in mei was dat we nog geen debat over de plannen konden hebben, omdat ze eerst doorgerekend moesten worden. Dat zou gebeuren in de kadernota in juni. Dat zou het moment zijn dat we erover zouden kunnen debattereren.

Toen de kadernota er lag stond daar niets in over de financiële gevolgen van het coalitieakkoord. Nee, dat debat konden we houden in september, want de financiële vertaling van het akkoord, zo was de boodschap, zou in september in de bestuursrapportage aan bod komen.

In september stond er niets in de bestuursrapportage over de financiële vertaling van het akkoord. Nee, gaf het college aan, dat zou beter op z’n plek zijn in de begroting. D66 heeft toen gevraagd of dat echt het geval zou zijn en het college heeft toen de volgende toezegging gedaan. Ik citeer uit de lijst van afspraken en toezeggingen:

„De uitwerking van het bestuursakkkoord zal helder en transparant terug te vinden zijn in de Begroting 2015.”

Wie schetst onze verbazing toen wij in de inleiding van de Begroting 2015 de volgende passage lazen: „Dit college wil een ander beleid voeren dan het vorige college. Dit kan soms grote wijzigingen met zich mee brengen. We willen als college komen met zorgvuldig en goed onderbouwde voorstellen waar mogelijk in overleg met betrokkenen. Dit betekent bijvoorbeeld dat op dit moment de vertaling van de bestuursovereenkomst in de begroting nog niet heel concreet en SMART geformuleerd is.”

Vervolgens ligt er een begroting voor waar via knip en plakwerk stukken uit het bestuursakkoord in de speerpunten van de Begroting 2015 zijn verwerkt, maar nergens worden deze speerpunten concreet in de secties „Wat gaan we daarvoor doen”, laat staan dat er al financiële gevolgen van het akkoord zichtbaar worden.

Het enige wat van begin af aan duidelijk is dat is dat we €80.000 kwijt zijn aan een vierde, ons inziens overbodige wethouder en daarnaast wordt er zonder motivatie €100.000 voor nieuw beleid gereserveerd. Dat is de heldere en transparante uitwerking die ons beloofd was.

Voorzitter. D66 Weesp heeft het gevoel dat de gemeenteraad door dit college aan het lijntje wordt gehouden. Tot drie keer toe is ons beloofd dat er een financiële uitwerking zou komen van de plannen in het bestuursakkoord en nu ligt er wederom helemaal niets. Er is geen enkele visie op welke wijze men aan de slag wil met het akkoord en het lijkt wel alsof dit college bezig is met de Transitie en de waan van de dag en dat de zaken die men zich in het akkoord heeft voorgenomen op de achtergrond zijn verdwenen.

Er komen wel onderzoeken naar van alles. Dat is alles. Neem nu de Bloemendalerpolder. Een van de belangrijkste speerpunten van deze coalitie is meer betaalbare woningen in de Bloemendalerpolder. Iedereen weet dat de afspraken over de Bloemendalerpolder in beton gegoten zijn. Dat is al twee jaar lang bekend. Ook de verantwoordelijk wethouder heeft inmiddels het licht gezien en heeft dit in de commissie onlangs toegegeven. En toch gaat het college hier volgens de speerpunten uit de begroting onderzoek naar doen. Hoe dat onderzoek eruit gaat zien, wat het gaat kosten, wie dat onderzoek gaat doen en wanneer het klaar moet zijn? Het college weet het niet en heeft daar kennelijk na vijf maanden ook nog niet over nagedacht.

Dat is typerend voor dit college. Dit college geeft met veel bravoure aan dat ze een ander beleid willen voeren dan het vorige college. Dit kan, zo schrijven ze, soms grote wijzigingen met zich mee brengen. Dat is in elk geval duidelijke taal. En het is nog waar ook.

In plaats van een degelijk en daadkrachtig beleid zitten we nu opgescheept met flinterdun beleid, gebrek aan daadkracht, gebrek aan discussie, plannen die amper inhoudelijk onderbouwd worden en een financiële onderbouwing mist al helemaal.

We gaan het komende jaar allerlei onderzoeken doen en intussen gebeurt er helemaal niets. Het speerpuntenbeleid van deze coalitie blijft voorlopig wat het was, verkiezingsretoriek.

De financiële uitwerking van het bestuursakkoord kan wat D66 betreft nu wel achterwege blijven. Want als je niets doet met je plannen en speerpunten, dan zijn er simpelweg ook geen financiële gevolgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018