Steun ons en help Nederland vooruit

Bruisend bestuursakkoord: positieve punten en onduidelijkheden

Lees hieronder de reactie van D66 Weesp op het bruisende bestuursakkoord van de coalitie WSP, Groen Links en PvdA op 22 mei in de vergadering van de gemeenteraad. Zodra de antwoorden op de vragen beschikbaar zijn, zullen we deze toevoegen. Lees hier het bestuursakkoord.

Reactie van D66 Weesp op het bestuursakkoord van de coalitie WSP, Groen Links en PvdA
Raadsvergadering 22 mei 2014 – Christian Zierleyn Fractievoorzitter

In het WeesperNieuws van gisteren stond dat wij forse kritiek hebben op het voorliggende akkoord. Het is bijzonder als een krant je quote zonder dat je daar iets over hebt gezegd. Ik kan u verzekeren dat wij als D66 Weesp met een positieve bril naar dit akkoord hebben gekeken en ik kan u zeggen dat in tegenstelling tot wat het WeesperNieuws suggereert, dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat er heel veel mooie dingen in dit akkoord staan waar wij erg blij van werden. Ik noem er een paar.

De bestuurscultuur gaat veranderen. Alle Weespers worden betrokken bij belangrijke beslissingen van College en Raad en er komt een nieuwe vergadercultuur. Voor dat laatste ijveren wij al jaren en we zijn blij dat GL, WSP en PvdA dat nu willen uitvoeren. Er is veel ruimte voor participatie, we gaan hier in de raad een groot aantal burgerinitiatieven bespreken, er komen wijkwethouders, de communicatie wordt beter dan ooit tevoren, we gaan alle overbodige regels schrappen en we krijgen een zeer slagvaardige organisatie. De lasten gaan niet omhoog. Kunst en cultuur wordt ontzien, we gaan het fijnstof terugdringen, we gaan het passend onderwijs regelen, de nachttrein Amsterdam-Utrecht gaat omrijden via Weesp, we gaan aan de slag met de structuurvisie, de woonvisie verdwijnt niet in een stoffige la, we staan voor de SUOK Bloemendalerpolder en we gaan eindelijk de komst van een crematorium onderzoeken. De huidige coalitiepartijen waren daar tot voor kort heel erg op tegen. Geweldig dat ze nu het belang inzien! We gaan door met de samenwerking SWW, alle Weespers gaan sporten, de veiligheid heeft alle aandacht, het project OV-SAAL wordt een win-win situatie, we gaan door met herontwikkeling van de bedrijventerreinen, we gaan door met de pilots met burgerpanels, we gaan de economische crisis in de binnenstad keren, er komt een Action, we gaan voor Citymarketing, ook zo’n onderwerp waar de huidige coalitiepartijen tot voor kort geen cent voor over hadden. Hulde! We gaan het zwemwater in de Vecht verbeteren en bij de Transitie Sociaal Domein zetten we volledig in op de lijn die het vorige college heeft ingezet.
Voorzitter, dat is fantastisch nieuws! Wij zijn voor. En nieuwsgierig. We hebben een aantal vragen. Want sommige passages waren ons niet helemaal duidelijk. Graag zouden wij deze vragen willen voorleggen en de coalitiepartijen willen vragen deze punten toe te lichten.

Vraag 1
U schrijft op pagina 4 onder Bestuurscultuur, tweede alinea, dat het proces van besluitvorming niet alleen in de Raad , maar ook in het College zodanig wordt ingericht dat alle Weespers actief betrokken kunnen zijn en dat ze bij belangrijke beslissingen vooraf inspraak krijgen. Wij vonden dit een waarlijk revolutionair idee. Het siert u dat u zo ver gaat in de participatie. Onze vraag aan de voorzitter van het college is wanneer de publieke tribune in de collegekamer open gaat, zodat alle Weespers actief betrokken kunnen zijn bij de besluitvorming in het college?
Vraag 2
Pagina 5 staat er onder de kop Communicatie, dat het college overweegt wijkwethouders in te stellen. Fantastisch idee. Wij hadden dat ook in ons verkiezingsprogramma staan. Maar u geeft aan dat het nog slechts een overweging is. Dat vind ik jammer. U bent er tijdens de formatie kennelijk nog niet uit gekomen of u dat ook echt gaat doen. Wanneer hoort de raad of er wel of geen wijkwethouders komen?
Vraag 3
U geeft op pagina 5 onder Regulering en handhaving aan dat er teveel regels zijn. Kunt u aangeven welke regels dat zijn en hoe u het gaat aanpakken om deze regels te verminderen?
Vraag 4
Op pagina 6 onder Financiën schrijft u dat u op voorhand niet uitgaat van een lastenverzwaring om de voorgestelde bezuiniging te bekostigen. Dat kan alleen maar betekenen dat de nieuwe coalitie inmiddels in beeld heeft waarop de komende jaren bezuinigd gaat worden. Kan de wethouder van financiën aangeven waarop bezuinigd gaat worden?
Vraag 5
Op pagina 7 in de eerste alinea staat dat u fijnstof gaat terugdringen. U weet dat fijnstof de komende jaren dramatisch gaat toenemen met de komst van de nieuwe A1 en de toename van het treinverkeer. Er staat alleen dat u adviezen gaat inwinnen bij de provincie en milieuorganisaties. Dat vonden wij een beetje beknopt. Kennelijk is de nieuwe coalitie van mening dat er wel oplossingen zijn. Kunt u aangeven welke oplossingen er zijn om iets aan de fijnstofproblematiek te doen in Weesp?
Vraag 6
Op pagina 7, 5e alinea staat dat we een beperkt onderzoek gaan doen naar Europese subsidies om water in de Achtergracht weer terug te krijgen. Daarvoor gaat u beperkte middelen ter beschikking stellen. Kunt u aangeven wat zij verstaan onder „beperkte middelen”? Is dat €10.0000, €30.000, €50.000, €100.000. Ik hoor graag een concreet getal, zodat we een beeld krijgen van hoeveel geld we over de balk gaan smijten voor dit onderwerp.
Vraag 7
Op pagina 7, onder onderwijs en jeugd staat er in de tweede alinea een tekst over passend onderwijs. Daarin wordt gesteld dat het passend onderwijs per 1 augustus van het Rijk naar de gemeente wordt overgeheveld en dat het samenwerkingsverband SWW dit gaat verzorgen. Ik kan u vertellen dat het passend onderwijs niet naar de gemeente komt. Het is een verantwoordelijkheid van de scholen. De scholen hebben daarvoor twee samenwerkingsverbanden opgericht. Een voor het basisonderwijs en een voor het voortgezet onderwijs. SWW heeft hier niets mee te maken. Mijn advies zou zijn om deze alinea uit het beleidsakkoord te schrappen. Ik stel voor dat u het vervangt door een passage waarin u stelt dat u ervoor zult ijveren goed contact te houden met het passend onderwijs en dat u ernaar streeft dat het passend onderwijs optimaal aansluit aan de jeugdzorg. Want daar draait het om. Natuurlijk kan het dat de coalitie toch niet alles weet. Misschien was het een goed idee geweest om ook de oppositie toch uit te nodigen voor een gesprek over het akkoord. U had dat toegezegd, maar dat werd op het laatste moment afgezegd. Uiteraard zijn wij bereid deze omissie in te halen als dat agenda technisch beter voor u uitkomt.
Vraag 8
Bent u ervan op de hoogte dat de nachttrein Amsterdam-Utrecht niet langs Weesp komt, maar via Abcoude, Maarsen en Breukelen rijdt. Hoe denkt het college het voor elkaar te krijgen dat die trein gaat stoppen in Weesp? Ten tweede zouden wij graag willen weten hoeveel geld de coalitie over heeft voor een nachtbusverbinding en een haltestop van de nachttrein. We weten allemaal dat daar een prijskaartje aan hangt. U heeft daar vast al een idee van?
Vraag 9
Op pagina 8 onder Woonvisie geeft u aan dat u moeite heeft met een aantal conclusies uit de woonvisie, maar u geeft niet exact aan welke conclusies. Kunt u dat nader specificeren? Tevens wilt u specifiek aandacht geven aan jongeren, jonge gezinnen, eenoudergezinnen, starters en ouderen. Als ik dat lijstje zie, dan denk ik dat we daarmee zo’n beetje 100% van alle bevolkingsgroepen hebben benoemd. Kunt u aangeven welke groep er dan geen specifieke aandacht krijgt?
Vraag 10
Op pagina 9 onder Bloemendalerpolder staat enerzijds dat u de SUOK respecteert, maar dat u anderzijds zo spoedig mogelijk met de marktpartijen overleg wilt voeren over de mogelijkheid betaalbare woningen aan het gebied toe te voegen. Deze twee zinnen zijn in tegenspraak. Of je respecteert de SUOK, of je breekt hem open. Meer smaken zijn er niet. Ik zou willen weten wat het nu is? Respecteren of openbreken? Als aanvullende vraag, zou ik graag willen weten hoeveel betaalbare woningen u toe zou willen voegen. Kunt u daar een getal aan hangen? 100, 200, 500? Graag een concreet getal ter indicatie, zodat we een beeld hebben waarover we praten.
Vraag 11
Aan de fractievoorzitter van GroenLinks zou ik willen vragen waarom zij akkoord zijn gegaan met het verminderen van het percentage groen/blauw in de Bloemendalerpolder. In het WeesperNieuws hebben we allemaal de uitspraak van de heer Duncan Borst gelezen, fractievoorzitter van de PvdA, dat meer woningen best ten kosten mogen gaan van groen/blauw. Hoeveel groen/blauw is GroenLinks bereid op te offeren ten kostte van meer betaalbare woningen? En ik zou graag horen of daar afspraken over zijn gemaakt, want ik kan dat niet terugvinden in het beleidsakkoord..
Vraag 12
Op pagina 9 onder Sociale Woningbouw staat een zin die ik niet snap. Ik citeer: „We streven er daarom naar de huidige hoeveelheid sociale huur- en koopwoningen in Weesp te behouden, dit is de ondergrens die we stellen.” Dat van die sociale huurwoningen snap ik, maar wat bedoelt u met de uitspraak dat u de huidige koopwoningen in Weesp wilt behouden? Worden die dan bedreigd met sloop? Zijn de koopwoningen in gevaar? Waar gaat dit over? Kunt u dit uitleggen?
Vraag 13
Op pagina 10 onder Samenwerking met andere gemeenten staat de zin: „Daarnaast zal een eventuele intensivering van het takenpakket door ons worden getoetst aan de democratische legitimiteit.” Ik snap deze zin niet. Wat probeert u hier te zeggen? Wat is voor u democratische legitimiteit? Zou u er bezwaar tegen hebben als ik deze zin nomineer voor de vaagtaalaward 2014?
Daarnaast verbaasd D66 Weesp zich over het feit dat in het hoofdstuk over samenwerking niets gezegd wordt over de bestuurskrachtmeting in 2015. Vind de coalitie dit niet belangrijk? Gaat zij ervan uit dat het wel goed komt? Kan de heer van Gemert als vertegenwoordiger van de grootste fractie in deze coalitie aangeven waarom er geen woord staat in het akkoord over wellicht het belangrijkste moment voor het voortbestaan van de gemeente Weesp.
Vraag 14
Op pagina 11 onder Verkeer en Vervoer staat er dat er extra aandacht komt voor de verkeersveiligheid van de fietsroutes naar de scholen. Kunt u aangeven op basis van welk onderzoek geconcludeerd is dat er een probleem is met de veiligheid van deze fietsroutes?
Vraag 15
Op pagina 11, laatste alinea onder Werkgelegenheid en economie staat dat u wilt gaan onderzoeken of bedrijfsgerelateerd wonen in beperkte vorm mogelijk is. Wij hebben hierover de afgelopen jaren uitgebreid gediscussieerd in deze raad, niet in de laatste plaats in het kader van de nieuwe bestemmingsplannen. U weet dat de regels bewoning momenteel onmogelijk maken op grote delen van de bedrijventerreinen. Dit is ook ter bescherming van de daar gevestigde bedrijven. Als u hieraan gaat morrelen, dan weet u dat u in een lange juridische procedure terecht komt en dat u een groot aantal bedrijven een schadevergoeding zult moeten betalen. Mijn vraag is hoe u deze slechte boodschap gaat communiceren aan de bedrijven op de bedrijventerreinen? Gaat u hen binnenkort op de hoogte stellen dat dit beleid eraan komt? Aan de heer van Gemert zou ik willen vragen of hij een beeld heeft van de financiële consequenties van deze koerswijziging? Het kan de gemeente al snel vele tonnen gaan kosten. Bent u bereid deze kosten te dragen om bewoning op het bedrijventerrein mogelijk te maken?
Vraag 16
Op pagina 12 staat onder Winkelen dat het de winkels in Weesp te kampen hebben met de economische crisis. U gaat het tij keren. Er staat niet bij hoe. Kunt u een tipje van de sluier kunnen oplichten hoe hij van plan is dat te doen?
Vraag 17
Bij de portefeuilleverdeling zie ik nergens de gezondheidszorg staan. Kan iemand van het college voor de duidelijkheid aangeven wie dat onder zijn of haar hoede neemt?
Vraag 18
Wat valt er onder jeugdbeleid?
Vraag 19
Welke projecten vallen onder de portefeuille Projectwethouder Binnenstad?
Vraag 20
Er is een projectwethouder binnenstad, maar kennelijk niet voor de rest van de stad. Is de wethouder stadsbeheer verantwoordelijk is voor alle projecten buiten de binnenstad?
Vraag 21
Ik begrijp uit het beleidsakkoord dat de coalitie de Algemene Reserve wil aanvullen door maatschappelijk vastgoed te verkopen. Er worden geen gebouwen genoemd en dat leidt tot onrust onder de verenigingen van Weesp. Gaat het om de Eendracht, Fort Ossenmarkt, de Roeivereniging, molen de Vriendschap? Kunt u aangeven welke objecten in aanmerking komen om te worden verkocht? Of op welke termijn wordt beslist welke gebouwen worden verkocht?
Vraag 22
Wij weten met zekerheid dat de door het rijk gedecentraliseerde middelen de huidige uitgaven voor zorg en ondersteuning niet zullen dekken. In uw paragraaf over financiën staat dat u voornemens bent om niet te bezuinigen op de zorg voor de meest kwetsbare burgers. Het kabinet decentraliseert regelingen voor inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten met meerkosten, er vindt een korting plaats op de budgetten van eenderde tot de helft op de nu beschikbare bedragen. Op de decentralisatie van de functie begeleiding vindt een korting van 25% plaats. Weet u hoeveel inwoners in Weesp dit treft? Hoe definieert u ‘meest kwetsbare burgers’? Heeft u een beeld van de financiële consequenties van het niet of het gedeeltelijk niet toepassen van deze kortingen? Kunt u aangeven waar u de financiële middelen structureel gaat halen om deze kortingen niet toe te passen?
Vraag 23
Tenslotte nog een vraag over de communicatie. Wij waren een beetje verbaasd over het feit dat het bestuurs- en beleidsakkoord pas zo laat bekend werd. Normaliter gebeurt dit voordat de wethouders worden geïnstalleerd. Nu gebeurde dat pas na de installatie en ook alleen richting de Raad. Op de websites van GL, WSP en PvdA was de hele week geen woord te vinden over het akkoord. Ik werd van alle kanten bestookt met vragen over het akkoord. Waar is het te vinden, waarom staat het niet gewoon op de websites, waarom houden de coalitiepartijen er zo angstvallig hun mond over? Ik heb er geen verklaring voor en wij kunnen dit ook niet helemaal rijmen met de ambities om wereldkampioen transparantie te worden. Kan de heer van Gemert uitleggen waarom de coalitie ervoor gekozen heeft om het nieuwe akkoord niet meteen breed te delen met alle Weespers?

Op enkele vragen hebben wij vanavond een antwoord gekregen. Helaas niet op alle. De komende dagen zullen wij onze reactie verwerken tot een aantal korte artikelen op deze site, zodat u het debat van vanavond verder kunt volgen. Hoe was de reactie van de coalitie en wat vindt D66 Weesp daarvan. Wordt vervolgd…

Laatst gewijzigd op 22 november 2018