Steun ons en help Nederland vooruit

Stemverklaring D66 bij installatie wethouders 15 mei 2014

Installatie wethouders 15 mei 2014 Christian Zierleyn Fractievoorzitter

Voorzitter,

Voor ons ligt een voorstel in te stemmen met de benoeming van vier wethouders. Wij vinden het een merkwaardige gang van zaken dat er tot op heden geen onderbouwing ligt waarom dit college wordt gevormd. Er moet toch op zijn minst een verklaring of een intentie liggen waarom ze deze samenwerking aangaan en waarom er niet gekozen is voor een ander college. Dat dit uitmondt in een coalitieakkoord is daar een logisch gevolg van. Dat het coalitieakkoord er nog niet is en op z’n vroegst pas volgende week besproken wordt is op zijn minst vreemd.

Wij hebben kennis genomen van de samenvatting van het integriteitsonderzoek en zien daarin geen belemmering voor de benoeming van deze kandidaten. Het moet ons wel van het hart dat de samenvatting van het rapport, het enige wat wij als raadsleden te zien krijgen, dermate summier is, dat het ook vrijwel onmogelijk is om op grond van zo weinig informatie bezwaar te kunnen maken. Wij zullen ons dan ook kritisch blijven opstellen ten aanzien van het thema integriteit en belangenverstrengeling.

D66 neemt geen deel aan dit college. Aangezien de coalitie geen moeite doet om aan te geven hoe zij tot deze combinatie zijn gekomen, zulllen wij maar het initiatief nemen om aan te geven hoe het komt dat wij niet deelnemen. Wij zijn de gesprekken gestart met de WSP, niet over de inhoud, maar over vertrouwen, over de portefeuilleverdeling en over de wethouderskandidaten. Daarbij gaf de WSP aan dat zij gingen voor de portefeuille RO en dat hun wethouderskandidaat mevrouw Heijstee was. Het verbaast ons zeer om deze week in het WeesperNieuws een interview te lezen met mevrouw Heijstee, waarin zij ontkent dat zij de portefeuille RO ambieerde, “al dacht iedereen dat”, zo staat er. Toen brak mijn klomp. Ja, dat dachten wij inderdaad en dat was omdat de WSP dat in verschillende gesprekken met ons had aangegeven. Wat volgde was een discussie over de schijn van belangenverstrengeling en een gebrek aan wederzijds vertrouwen. Wat ons betreft kwam dat doordat de WSP verklaarde dat de hele discussie een non-issue was. Dat wekte bij ons inderdaad niet het vertrouwen dat zij serieus met dit onderwerp om gingen. Later is de WSP van standpunt veranderd en zijn wij eenmalig weer in gesprek geweest. De WSP was bereid over een andere portefeuilleverdeling te praten en we constateerden dat we wat de inhoud van de verkiezingsprogramma’s betreft zeer veel overeenkomsten zagen. Twee dagen later kregen we een telefoon dat ze desondanks niet met ons verder wilden praten. Zonder enige motivatie. Zo is het gegaan. D66 Weesp heeft daar vrede mee en wenst de nieuwe wethouders veel succes en wijsheid bij hun nieuwe werk.

Naast de punten om in te stemmen met de benoeming van de wethouders is er een punt over het verlenen van een ontheffing aan de heer Tuning voor het vereiste ingezetenschap. D66 kan instemmen met dit punt.

Dat brengt mij bij een belangrijk punt van dit raadsvoorstel. Er wordt voorgesteld om het aantal fte uit te breiden naar 3 fte. Dit wordt gefinancierd door dit jaar een greep te doen in de Algemene Reserve van €51.000. In totaal kost 0,75 fte extra de gemeente Weesp minimaal €81.500 per jaar. En dat is nog zonder de kosten van ondersteuning en declaraties. Het raadsvoorstel zegt niets over hoe de nieuwe coalitie dit de komende jaren denkt te financieren. Dat zien we dan wel weer lijkt het motto te zijn. En dat in tijden van zware bezuinigingen! Ik zou de coalitiefracties willen vragen of zij al een idee hebben hoe zij deze extra bezuiniging denken te gaan invullen? De begrotingsdiscussie over 2015 begint binnenkort, dus ik ga ervan uit dat zij over zo’n belangrijk punt hebben nagedacht.

Het verbaast D66 met welk gemak de nieuwe coalitie het geld van de gemeente Weesp uitgeeft. Wij hebben deze week een korte onderbouwing ontvangen waarom deze uitbreiding noodzakelijk zou zijn. De Transitie Sociaal Domein zou het noodzakelijk maken, de reorganisatie van de ambtelijke organisatie en we krijgen een wethouder voor burgerinitiatieven.

D66 Weesp is van mening dat de onderbouwing van de noodzaak van een beschamend slechte kwaliteit is. Laat ik er puntsgewijs op reageren.

Het feit dat de decentralisatieoperaties meer bestuurlijke aandacht vereisen, leidt mijns inziens niet automatisch tot uitbreiding. Op basis van het takenpakket waarvoor bestuurlijke aandacht nodig is kun je prioriteiten stellen. Dat geldt ook voor de ambtelijke organisatie. Overigens heeft het vorige college op dat punt al de nodige stappen gezet.

Toename van werkdruk voor het ambtelijk apparaat is niet een argument voor uitbreiding van het aantal wethouders. Daar is de gemeentesecretaris ambtelijk verantwoordelijk voor.

Bovendien bestaat dit nieuwe college ook uit een zeer ervaren burgemeester. Als ik de portefeuilleverdeling zie dan denk ik, geef de burgemeester wat meer te doen! Zeker met de kennis en kunde van de huidige waarnemend Burgemeester, die jarenlang zelf wethouder is geweest, kan je goed de taken verdelen. Dus maximaal 4 bestuurders inclusief de burgemeester moet voldoende zijn.

Het tweede punt voor uitbreiding van het aantal fte’s is de inspanning die noodzakelijk is om een effectieve en efficiënte organisatie neer te zetten. Voorzitter, dat is niet een taak van het college. Dat zouden de coalitiepartijen toch moeten weten? Wij gaan daarvoor een verandermanager aannemen en een nieuwe gemeentesecretaris. Zo die taak er al zou zijn voor het college, dan is dat typisch een taak van de burgemeester. Hij heeft immers de portefeuille personeel en organisatie. De raad geeft de kaders aan, het college bereid voor en voert uit en daar heeft zij een ambtelijke organisatie voor ter beschikking onder aanvoering van de gemeentesecretaris en de verandermanager in samenwerking met de burgemeester. Dat moet voldoende zijn. Dit argument voor uitbreiding van het aantal fte’s slaat dus volledig de plank mis.

De volgende reden voor uitbreiding van het aantal fte’s die de coalitie noemt zijn burgerinitiatieven. Ik zie in de portefeuilleverdeling dat wij zowaar een portefeuillehouder burgerinitiatieven krijgen. Ik heb de indruk dat de nieuwe coalitie niet weet wat burgerinitiatieven zijn. Ik citeer voor het gemak even van de website van de gemeente Weesp op de pagina over burgerinitiatieven.

„Heeft u een nieuw idee of initiatief voor Weesp? Dan kunt u dit onderwerp voorleggen aan de raad. Dit heet burgerinitiatief. Een burgerinitiatief kan op alle mogelijke onderwerpen betrekking hebben, maar niet op: 
- een onderwerp waar het gemeentebestuur niet over gaat;
- een vraag over het gemeentelijk beleid;
- een klacht of een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur;
- een onderwerp waarover onlangs door de raad een besluit is genomen;
- een onderwerp met een privé belang.”

Dat is dus een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief is een voorstel dat een kiesgerechtigde burger, met ondersteuning van handtekeningen, kan indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te laten plaatsen. Een belangrijk onderwerp. Kenmerk van een burgerinitiatief is toch echt dat het de burgers zijn die dit doen en dat het gericht is aan de gemeenteraad. Het ontgaat mij volledig waarom wij het aantal fte’s van de wethouders moeten uitbreiden vanwege burgerinitiatieven.

Maar wat bij ons nog wel de meeste verbazing wekt is dat de coalitie met geen woord rept over een van de belangrijkste opgaven de komende twee jaar. De komende jaren moet de gemeente Weesp zwaar bezuinigen. Dat is een van de belangrijkste opgaven van dit nieuwe college! Hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat de nieuwe coalitie daar geen oog voor heeft? In wat voor werkelijkheid leven zij? De eerste daad van deze nieuwe coalitie is heel veel geld uitgeven aan pluche. Zonder dat daar een noodzaak voor is en zonder een solide onderbouwing. In het licht van de grootste bezuiniging en reorganisatie in jaren is dat NIET te verdedigen. Niet naar de burger, niet naar het ambtelijk apparaat en niet naar de gemeenteraad.

Voorzitter, D66 Weesp zal vanwege de bizar slechte onderbouwing van de noodzaak van vier wethouders en vanwege de financiële consequenties die niet goed zijn doordacht, tegen dit raadsvoorstel stemmen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018